AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.5.3 z dnia 06/11/2019 r.


[ - ]

 • wyłączono weryfikację certyfikatów SSL w połączeniach zewnętrznych aplikacji ze względu na brak nowego certyfikatu CA Certum w repozytorium certyfikatów bieżącego JDK Javy co spowodowało brak możliwości weryfikacji połączenia SSL z serwerem NBP w celu pobrania kursów NBP od dnia 05-11-2019 r. od godziny 11:00 ( nowy certyfikat został zainstalowany prawdopodobnie 06-11-2019 r. i od tego dnia zaistniał problem poprawnej weryfikacji łącza https i związany z tym brak możliwości pobrania kursów NBP )

[ ! ]

 • zmieniono kwotę limitu mechanizmu podzielonej płatności z >=15 000,00 PLN na >=15 000,01 PLN, zgodnie z definicją kwoty z ustawy wartość 15 000,00 zł musi być przekroczona ale nie może być równa ( intencja ustawodawcy minęła się z lotnością zdania określającego kwotę przekroczenia - ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, art. 19 pkt. 2: ...przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty... )AllSys 3.5.2 z dnia 03/11/2019 r.


[ + ]

 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_231, 11.0.5
 • dodanie do słownika towarów magazynowych możliwość określenia czy dany towar objęty jest mechanizmem podziału płatności ( po dniu 01-11-2019 r. wszystkie takie towary muszą mieć zmienioną stawkę VAT z Odw. na właściwą, oraz ustalony status podziału płatności )
 • dodanie do słownika usług / towarów w fakturach pozostałych i magazynowych możliwości określenia na poziomie słownika czy dany towar / usługa podlega metodzie podzielonej płatności oraz dla towarów / usług dostarczanych do UE lub na eksport czy dana pozycja słownika to usługa czy towar
 • dodanie obsługi mechanizmu podzielonej płatności do sprzedaży pozostałej i magazynowej, wymagany komunikat generowany jest na wydruku gdy wartość faktury ( także w walucie dla kontrahenta z Polski ) jest równa lub przekracza wartości brutto faktury 15 tys. PLN, w komunikacie przedstawiana jest sumaryczna wartość brutto i VAT pozycji objętych mechanizmem podzielonej płatności oraz pozostała do zapłaty kwota ( wyliczenie umożliwia odbiorcy faktury zapłatę w dwóch przelewach jednym z podziałem płatności i drugim zwykłym pozostałej kwoty do zapłaty, szczególnie istotne dla faktur w walucie, gdzie na konto PLN należy przelać tylko VAT w PLN )
 • zwiększono ilość znaków komunikatów uwag do faktur pozostałych ( do 2048 znaków )
 • zwiększono ilość znaków komunikatów uwag do faktur ( do 2048 znaków ) oraz zleceń transportowych ( do 4096 znaków )
 • zwiększono ilość znaków pola nazwy usługi transportowej w fakturze i korekcie transportowej ( do 512 znaków )
 • poprawiono obsługę edycji domyślnych komunikatów do faktur i zleceń transportowych w oknie konfiguracji firmy dodając edytor tekstu komunikatów w dużym oknie
 • do wydruku pro form dodano komunikat informujący o braku możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do zapłaty ponieważ pro forma nie jest fakturą ( przy podzielonej płatności należy podać numer opłacanej faktury w przelewie )

[ ! ]

 • w oknach wyszukiwania faktur i faktur korekt transportowych poprawiono domyślne kolory napisów informacyjnych
 • poprawiono opisy okien wyszukiwania faktur we wszystkich rodzajach faktur oraz faktur korekt w celu ujednolicenia okien wyszukiwania
 • przy autoryzacji czynności hasłem bieżącego użytkownika w przypadku wpisania błędnego hasła nie był generowany komunikat błędu informujący o zaistnieniu takiej sytuacji w tej chwili błąd jest sygnalizowany komunikatem o błędnie wprowadzonym haśle
 • dodano brakujące skalowanie do komunikatu wyświetlanego poniżej pola wprowadzania haseł z informacją o włączonym klawiszu caps lock, okno z informacją jest teraz zawsze wyświetlane na górze
 • dodano brakujące skalowanie do położenia napisu informującego o ilości wolnych znaków w polach tekstowych, zmiana poprawia wizualnie miejsce położenia wskaźnika
 • w raporcie VAT-UE/27 włączono zaokrąglanie kwot do pełnych wartości czyli wartości jakie powinny być wprowadzone do deklaracji
 • zmieniono opisy dotyczące uwag w konfiguracji firmy, podczas wprowadzania opisy dokładnie informują czy komunikat można będzie zmienić podczas edycji dokumentu czy jest tylko dołączony do wydruku w danym miejscu

[ * ]

 • w raporcie generującym dane do deklaracji VAT-UE naprawiono błąd podczas wybierania danych z faktur magazynowych polegający na wybraniu wartości tylko pierwszej pozycji faktury z towarem dla kontrahenta UE zamiast wszystkich pozycjiAllSys 3.5.1 z dnia 18/08/2019 r.


[ + ]

 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_221, 11.0.4 i 12.0.2
 • podczas automatycznego wystawiania dokumentów WZ do faktur z towarem uwzględniono wystawianie dokumentów WZ w lukach numeracji według daty wystawienia faktury, która przyjęta jest jako data wystawienia WZ ( ułatwia to ponowne wystawienie WZ w luce numeracyjnej )
 • podczas automatycznego wystawiania faktur magazynowych do dokumentu WZ uwzględniono wystawianie faktur w lukach numeracji według daty wystawienia WZ, która przyjęta jest jako data wystawienia faktury ( ułatwia to ponowne wystawienie faktur w luce numeracyjnej )

[ ! ]

 • poprawiono sumaryczny raport różnic kursowych, w przypadku rozbicia jednej pozycji wpłaty bankowej na kilka dokumentów do zapłaty błędnie liczona była suma różnic kursowych z poszczególnych zapłat dokumentów

[ * ]

 • podczas wystawiania dokumentów rozchodu WZ/RW w luce numeracyjnej w dniu dostawy wcześniejszym niż dzień ostatniej dostawy na WZ/RW mogło wystąpić błędne rozliczenie towaru magazynowego, błędu można było uniknąć wystawiając pusty dokument z poprawnymi datami wystawienia i dostawy towaru a następnie dodać pozycje poprzez edycję dokumentu
 • naprawiono błąd występujący podczas pierwszej instalacji programu polegający na braku możliwości wygenerowania pustej bazy, spowodowany "zapętleniem" się programu podczas próby ustalenia domyślnych uprawnień użytkowników przy wykorzystaniu bazy demonstracyjnej employee.fdb dostarczanej z serwerem Firebird SQL dla wersji 3.0.x w systemie Windows ( nie działa alias do tej bazy w Windows ), po zamknięciu komunikatów należało ręcznie przyciskiem "Utwórz nową bazę dla firmy z listy" utworzyć pustą bazę programu ( błąd nie występował w Linux i macOS )
 • po poprzednich zmianach nieprawidłowo rozliczany był magazyn, towar rozliczany był przy pomocy metody LIFO zamiast ustawionej domyślnie FIFO, w przypadku błędnie rozliczonych towarów należy usunąć i ponownie wystawić dokumenty RW, WZ lub faktury do WZ w których towar rozliczany był na granicy zmiany ceny dostawy ( rozbicie pozycji )
 • po zamknięciu miesiąca w magazynie podczas wystawiania dokumentów WZ/RW nie można było wprowadzić pozycji ze względu na to, że wykazany stan towaru wynosił 0,00 problem spowodowany był błędnie wystawionym dokumentem BO zamknięcia miesiąca, rozwiązaniem problemu było ponowne otwarcie miesiąca, bieżąca wersja generuje poprawne BO zamknięcia miesiącaAllSys 3.5.0 z dnia 27/06/2019 r.


[ $ ]

 • dodano nową wersję pliku JPK_FA(2) obowiązującą od 01-07-2019 r.

[ + ]

 • w oknie wyszukiwania wyciągów bankowych umożliwiono wydruk zestawienia różnic kursowych występujących w wyciągu walutowym ( przycisk Drukuj, należy wybrać wyciąg bankowy lub różnice kursowe do wyciągu )
 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_211
 • w dokumentach magazynowych dodano dodatkowe pole daty dostawy towaru dla dokumentów już wystawionych przyjęto domyślnie, że data wystawienia jest datą dostawy / przyjęcia towaru magazynowego
 • w pliku JPK_MAG dodano możliwość wyboru dokumentów po dacie dostawy / przekazania towaru lub wystawienia / rejestracji dokumentu
 • dodano wspólne dla wszystkich systemów operacyjnych ikony komunikatów ( ze względu na błąd w pobieraniu ikon z UIManager'a w JDK Mac OS X )
 • w pliku JPK_FA(2) umożliwiono dodatkową selekcję dokumentów sprzedaży dla wybranego kontrahenta ( np. do kontroli krzyżowej faktur )
 • dodano możliwość wydruku nr dokumentu źródłowego na dokumentach PZ/WZ ( opcję włącza się w stałych parametrach firmy w zakładce: Sprzedaż magazyn, " [x] Drukuj nr dokumentu źródłowego ( np. nr faktury ) na dokumentach WZ/PZ "

[ - ]

 • wyłączenie z różnicy kursowej od środków własnych przelewów z konta walutowego na konta prywatne nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ( należy wprowadzić kurs operacji własnej 0,0000 )

[ ! ]

 • poprawiono szerokość kolumn w powiększeniach tabel w fakturach magazynowych, korektach magazynowych i dokumentach magazynowych
 • z poziomu wyszukiwania dokumentów PZ/WZ nie można było wejść do korekty magazynowej z której został wygenerowany PZ/WZ
 • poprawnie przypisano numery NIP 517... do US w Rzeszowie
 • poprawiono wystawianie faktur korekt magazynowych
 • poprawiono import wyciągów w plikach csv mBank

[ * ]

 • program nie mógł wykonać aktualizacji do wersji 3.4.9 w systemie Mac OS X lub po zainstalowaniu instalatorem 3.4.9 nie uruchamiał się ( uruchamianie kończyło się na animacji kół zębatych ) spowodowane to było brakiem możliwości pobrania i ustawienia ikon komunikatów, ostatnią poprawną wersją dla systemu Mac OS X jest AllSys 3.4.8 w przypadku zainstalowania wersji 3.4.9 należy dokonać ponownej instalacji wersji 3.4.8, która działa prawidłowoAllSys 3.4.9 z dnia 14/04/2019 r.

[ $ ]

 • umożliwiono skalowanie aplikacji w zależności od rozdzielczości monitora, początkowa wartość ustawiana jest automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, dobraną automatycznie wartość można zmienić z poziomu menu: 9 System -> 6 Konfiguracja stanowiska pracy ( wyłączenie skalowania wartość: 0, automatyczne skalowanie okien: zaznaczenie: [x] Automatyczne skalowanie okien aplikacji )
 • dodano możliwość importu wyciągów bankowych w module kasa-bank, w oknie wprowadzania pozycji wyciągu przy pomocy przycisku [Import] można wczytać pozycje wyciągów z następujących banków: plik CSV mBanku, CSV Santander ( BZWBK ), Elixir PKO BP ( iPKO Biznes ), MT940 Alior Bank, MT940 Bank Pekao ( PekaoBIZNES24 ), MT940 PKO BP ( iPKO Biznes ), pliki mogą zawierać po kilka wyciągów ( MT940 ) oraz zawierać transakcje z dowolnego okresu, podczas importu brane pod uwagę są transakcje z zakresu wyciągu, wczytane do wyciągu są kolejne transakcje po dacie ostatniej transakcji znajdującej się w wyciągu z wyjątkiem pustego wyciągu, gdzie wczytywane są transakcje włącznie z transakcjami z dnia otwarcia wyciągu, dalsze importy są w trakcie opracowania

[ + ]

 • dodano nowego producenta VM Javy firmę Amazon.com Inc., ze względu na zmianę licencjonowania Javy przez firmę Oracle od 04-2019 r. zalecaną wersją Javy do uruchamiania programu jest darmowa wersja JDK Amazon Corretto 8
 • w oknie podglądu wydruku po kliknięciu ikony dyskietki, czyli wybraniu opcji zapisu wydruku do pliku, domyślną nazwą pliku staje się nazwa raportu ( można zmienić ), oraz domyślny początkowy rodzaj pliku ustalony jest PDF ( pliki Acrobat Reader'a, można zmienić ), w nazwie pliku nie trzeba teraz dopisywać rozszerzenia, zostanie ono dodane automatycznie podczas zapisu pliku
 • dodano komunikaty ostrzegawcze dotyczące NIP oraz NIP UE po negatywnej weryfikacji wprowadzonego numeru NIP
 • dodano weryfikację zgodności NIP UE z wzorcem dla danego kraju w przypadku błędnego NIP UE znaki wyświetlane są na czerwono po przeprowadzeniu negatywnej weryfikacji ( identycznie jak dla NIP PL )
 • dodano za numerem konta bankowego symbol waluty konta np: dla konta w walucie PLN pojawi się wpis na końcu numeru ...XXXX XXXX (PLN)
 • zmiana bieżącej wersji Javy 1.8 do 1.8.0_201 i Javy 11 do 11.0.2 do komunikatu ostrzegającego o braku aktualnej Javy
 • w przypadku zmiany opisu użytkownika nie ma teraz wymogu restartu aplikacji dla zaakceptowania zmian
 • dodano ikony do poprawnego skalowania pól zaznaczenia i przycisków wyboru ( CheckBox, RadioButton, CheckBoxMenuItem )
 • w oknie obsługi wyliczenia odsetek, dodano przycisk powiększenia edytora szczegółowego opisu zadłużenia ( dłużnika )
 • dodano obsługę kursora oczekiwania do okienka pobierania kursów walut z NBP
 • w okienkach o programie zmieniono opisy, dodano informacje systemowe dotyczące wersji systemu, serwera SQL Firebird, nazwy bieżącej bazy danych i pełnej ścieżki do bazy danych ( informacja potrzebna np. do konfiguracji drugiego komputera w sieci łączącego się z bazą danych )
 • poprawiono okno wyboru kursu walut tabeli C dodano strzałki "< --" sugerujące wybór kursu zakupu lub sprzedaży waluty
 • zwiększono rozmiar konsoli komunikatów systemowych ( okno domyślnie ukryte )

[ - ]

 • usunięto na wydrukach faktur i faktur korekt dla kontrahenta z Polski początkowe litery pełnego numeru IBAN konta bankowego dotyczące oznaczenia kraju banku ( "PL" ), na wydruku są teraz tylko same cyfry, w przypadku posiadania konta w innym kraju UE początkowe litery kraju będą drukowane

[ ! ]

 • poprawiono zapis nietypowych znaków UTF8, część rozpoznanych znaków zamieniana jest na odpowiednik ASCII bez "ogonka" znaki nieznane zamieniane są na kropkę, problem pojawia się przy wklejaniu z innych programów nazw firm lub usług co w efekcie powodowało błędy na wydrukach lub błędy w plikach JPK, których nie można było odczytać
 • poprawienie sortowania dokumentów w oknie stanu i obrotów towaru
 • poprawienie obsługi pól daty w oknach stanu i obrotów towaru
 • poprawiono wyliczanie stanu towaru na podstawie rozliczenia według dokumentów oraz ceny towaru ( do okna oraz raportu stanu towaru )
 • poprawienie nazwy urzędu skarbowego z Urząd Skarbowy w Strzelnie na Urząd Skarbowy w Strzelinie
 • poprawiono wybór rachunku bankowego z dodatkowych rachunków bankowych, teraz podwójne kliknięcie lub klawisz Enter w oknie wyboru rachunków powoduje wybór rachunku ( wcześniej edycję rachunku ) w przypadku wejścia do słownika rachunków z menu programu podwójne kliknięcie lub klawisz Enter powoduje wejście do edycji rachunku bankowego ( niezależnie od wyświetlanego okna klawisz Spacja lub przycisk edycja uruchamia zawsze edycję rachunku bankowego )
 • poszerzono pole NIP w oknie edycji danych kontrahenta w celu pokazania całości NIP krajów UE o długich numerach składających się z 12 znaków
 • dodano weryfikację wybranego samodzielnie dodatkowego nr konta bankowego przyciskiem [ Konto ] lub [ Konto PLN ] w oknie edycji faktury lub korekty, w przypadku zmiany waluty zapłaty po fakcie wybrania numeru konta zapłaty, wybrany dodatkowy rachunek mógł być nieprawidłowy dla danej waluty
 • zwiększono wielkość fontu w kwotach zestawień płatności dokumentów, terminów zapłaty i sald kontrahentów oraz wysokość wiersza zwiększając czytelność raportów
 • poprawiono szerokości pola poprzedniej daty wystawienia i dostawy faktury w oknach obsługi faktur korekt
 • poprawiono szerokość pola nr rachunku w obsłudze dodatkowych rachunków bankowych
 • poprawiono obsługę wyłączenia kursora oczekiwania po wyjściu z edycji zlecenia transportowego
 • poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w tabelce pozycji faktury korekty magazynowej
 • zmodyfikowano szerokości pól w oknie konfiguracji firmy: nip, nip UE adres, miejscowość, numery rachunków bankowych
 • poprawiono zatwierdzanie daty po wyborze z kalendarza w dokumentach kasowych
 • minimalnie poszerzono pole nr faktury, nr faktury korekty we wszystkich modułach fakturujących
 • poprawiono komunikaty dotyczące ścieżki folderów do bazy danych i nazwy bazy danych, dodano więcej informacji dotyczących prawidłowego ustawienia ścieżki i nazwy bazy, komunikaty z ostrzeżenia zamieniono na komunikaty błędu.
 • poprawiono obsługę kursora oczekiwania podczas wydruku zestawienia odsetek
 • poprawiono obsługę okienka pobierania kursu NBP
 • powiększono długość pola ulica w oknie obsługi kontrahenta oraz inne drobne przesunięcia pól oraz długości pól
 • poprawiono wyświetlanie tabelki kalendarza w Windows, Mac OS X, Linux
 • poprawiono podpowiedź do obsługi przycisku ścieżki bazy danych w oknach konfiguracji bazy danych
 • poprawiono funkcjonalność okna wczytywania pliku licencji programu
 • poprawiono wyświetlanie domyślnej pozycji kalendarza względem przycisku wywołującego kalendarz
 • zamykanie okienka kalendarza przyciskiem [X] w systemach Linux z GNOME powoduje teraz zamknięcie kalendarza a nie przepisanie daty do przypisanego pola
 • zmieniono opisy przycisków w głównym oknie wyszukiwania relacji CRM na bardziej przyjazne nazwy

[ * ]

 • w przypadku wprowadzenia nowego rachunku bankowego występował błąd podczas wprowadzania pierwszego wyciągu związany z błędnym ustaleniem dostępnego salda debetowego rachunku, pierwszy wyciąg tworzył się bardzo długo i to był jedyny efekt tego błędu ( program długo generuje błąd Javy do logu programu ), późniejsze operacje nie generują błędu i wykonują się bez opóźnień
 • w obsłudze towarów magazynowych błędnie ustalono przeciwną metodę LIFO zamiast FIFO w obsłudze magazynu przy dokumentach PZ, PW, WZ, RW dokumenty BO i IN prawidłowo uczestniczyły w rozliczeniach
 • naprawiono reakcję na przycisk wydruk miesiąca sprzedaży w magazynie, w przypadku braku miesiąca i przyciśnięciu przycisku wydruk, program zawieszał się na chwilę, w tej chwili dodano komunikat o braku miesiąca do wydruku
 • naprawiono okno dodawania / edycji cen umownych towarów dla danego kontrahenta ( w oknie pojawiał się problem przy przełączaniu z rabatu pocentowego na ustaloną stałą cenę netto / brutto )
 • poprawiono obsługę okna stan towaru w module MAGAZYN, przy zamykaniu okna kiedy aktywnym polem była data, okno zamykało się bardzo długo ( występował błąd ) nie miało to żadnego wpływu na poprawne działanie programu oprócz opóźnienia w działaniu
 • naprawiono wydruk zestawienia odsetek, wydruk był tworzony długo ( powodem był błąd w przygotowaniu zestawienia dokumentów zadłużeniowych bez wyliczonych odsetek, którego efektem był brak na wydruku tego fragmentu zestawienia )
 • poprawiono eksport danych do programu Streamsoft PRO / Prestiż w przypadku braku danych kontrahenta z UE, w docelowym systemie nie można było zaimportować paczki danych w której był nowy kontrahent z UE, problem można ominąć dopisując nowych kontrahentów w systemie Streamsoft ręcznie i ponawiając import paczki danych


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .