AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.5.0 z dnia 27/06/2019 r.


[ $ ]

 • dodano nową wersję pliku JPK_FA(2) obowiązującą od 01-07-2019 r.

[ + ]

 • w oknie wyszukiwania wyciągów bankowych umożliwiono wydruk zestawienia różnic kursowych występujących w wyciągu walutowym ( przycisk Drukuj, należy wybrać wyciąg bankowy lub różnice kursowe do wyciągu )
 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_211
 • w dokumentach magazynowych dodano dodatkowe pole daty dostawy towaru dla dokumentów już wystawionych przyjęto domyślnie, że data wystawienia jest datą dostawy / przyjęcia towaru magazynowego
 • w pliku JPK_MAG dodano możliwość wyboru dokumentów po dacie dostawy / przekazania towaru lub wystawienia / rejestracji dokumentu
 • dodano wspólne dla wszystkich systemów operacyjnych ikony komunikatów ( ze względu na błąd w pobieraniu ikon z UIManager'a w JDK Mac OS X )
 • w pliku JPK_FA(2) umożliwiono dodatkową selekcję dokumentów sprzedaży dla wybranego kontrahenta ( np. do kontroli krzyżowej faktur )
 • dodano możliwość wydruku nr dokumentu źródłowego na dokumentach PZ/WZ ( opcję włącza się w stałych parametrach firmy w zakładce: Sprzedaż magazyn, " [x] Drukuj nr dokumentu źródłowego ( np. nr faktury ) na dokumentach WZ/PZ "

[ - ]

 • wyłączenie z różnicy kursowej od środków własnych przelewów z konta walutowego na konta prywatne nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ( należy wprowadzić kurs operacji własnej 0,0000 )

[ ! ]

 • poprawiono szerokość kolumn w powiększeniach tabel w fakturach magazynowych, korektach magazynowych i dokumentach magazynowych
 • z poziomu wyszukiwania dokumentów PZ/WZ nie można było wejść do korekty magazynowej z której został wygenerowany PZ/WZ
 • poprawnie przypisano numery NIP 517... do US w Rzeszowie
 • poprawiono wystawianie faktur korekt magazynowych
 • poprawiono import wyciągów w plikach csv mBank

[ * ]

 • program nie mógł wykonać aktualizacji do wersji 3.4.9 w systemie Mac OS X lub po zainstalowaniu instalatorem 3.4.9 nie uruchamiał się ( uruchamianie kończyło się na animacji kół zębatych ) spowodowane to było brakiem możliwości pobrania i ustawienia ikon komunikatów, ostatnią poprawną wersją dla systemu Mac OS X jest AllSys 3.4.8 w przypadku zainstalowania wersji 3.4.9 należy dokonać ponownej instalacji wersji 3.4.8, która działa prawidłowoAllSys 3.4.9 z dnia 14/04/2019 r.

[ $ ]

 • umożliwiono skalowanie aplikacji w zależności od rozdzielczości monitora, początkowa wartość ustawiana jest automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, dobraną automatycznie wartość można zmienić z poziomu menu: 9 System -> 6 Konfiguracja stanowiska pracy ( wyłączenie skalowania wartość: 0, automatyczne skalowanie okien: zaznaczenie: [x] Automatyczne skalowanie okien aplikacji )
 • dodano możliwość importu wyciągów bankowych w module kasa-bank, w oknie wprowadzania pozycji wyciągu przy pomocy przycisku [Import] można wczytać pozycje wyciągów z następujących banków: plik CSV mBanku, CSV Santander ( BZWBK ), Elixir PKO BP ( iPKO Biznes ), MT940 Alior Bank, MT940 Bank Pekao ( PekaoBIZNES24 ), MT940 PKO BP ( iPKO Biznes ), pliki mogą zawierać po kilka wyciągów ( MT940 ) oraz zawierać transakcje z dowolnego okresu, podczas importu brane pod uwagę są transakcje z zakresu wyciągu, wczytane do wyciągu są kolejne transakcje po dacie ostatniej transakcji znajdującej się w wyciągu z wyjątkiem pustego wyciągu, gdzie wczytywane są transakcje włącznie z transakcjami z dnia otwarcia wyciągu, dalsze importy są w trakcie opracowania

[ + ]

 • dodano nowego producenta VM Javy firmę Amazon.com Inc., ze względu na zmianę licencjonowania Javy przez firmę Oracle od 04-2019 r. zalecaną wersją Javy do uruchamiania programu jest darmowa wersja JDK Amazon Corretto 8
 • w oknie podglądu wydruku po kliknięciu ikony dyskietki, czyli wybraniu opcji zapisu wydruku do pliku, domyślną nazwą pliku staje się nazwa raportu ( można zmienić ), oraz domyślny początkowy rodzaj pliku ustalony jest PDF ( pliki Acrobat Reader'a, można zmienić ), w nazwie pliku nie trzeba teraz dopisywać rozszerzenia, zostanie ono dodane automatycznie podczas zapisu pliku
 • dodano komunikaty ostrzegawcze dotyczące NIP oraz NIP UE po negatywnej weryfikacji wprowadzonego numeru NIP
 • dodano weryfikację zgodności NIP UE z wzorcem dla danego kraju w przypadku błędnego NIP UE znaki wyświetlane są na czerwono po przeprowadzeniu negatywnej weryfikacji ( identycznie jak dla NIP PL )
 • dodano za numerem konta bankowego symbol waluty konta np: dla konta w walucie PLN pojawi się wpis na końcu numeru ...XXXX XXXX (PLN)
 • zmiana bieżącej wersji Javy 1.8 do 1.8.0_201 i Javy 11 do 11.0.2 do komunikatu ostrzegającego o braku aktualnej Javy
 • w przypadku zmiany opisu użytkownika nie ma teraz wymogu restartu aplikacji dla zaakceptowania zmian
 • dodano ikony do poprawnego skalowania pól zaznaczenia i przycisków wyboru ( CheckBox, RadioButton, CheckBoxMenuItem )
 • w oknie obsługi wyliczenia odsetek, dodano przycisk powiększenia edytora szczegółowego opisu zadłużenia ( dłużnika )
 • dodano obsługę kursora oczekiwania do okienka pobierania kursów walut z NBP
 • w okienkach o programie zmieniono opisy, dodano informacje systemowe dotyczące wersji systemu, serwera SQL Firebird, nazwy bieżącej bazy danych i pełnej ścieżki do bazy danych ( informacja potrzebna np. do konfiguracji drugiego komputera w sieci łączącego się z bazą danych )
 • poprawiono okno wyboru kursu walut tabeli C dodano strzałki "< --" sugerujące wybór kursu zakupu lub sprzedaży waluty
 • zwiększono rozmiar konsoli komunikatów systemowych ( okno domyślnie ukryte )

[ - ]

 • usunięto na wydrukach faktur i faktur korekt dla kontrahenta z Polski początkowe litery pełnego numeru IBAN konta bankowego dotyczące oznaczenia kraju banku ( "PL" ), na wydruku są teraz tylko same cyfry, w przypadku posiadania konta w innym kraju UE początkowe litery kraju będą drukowane

[ ! ]

 • poprawiono zapis nietypowych znaków UTF8, część rozpoznanych znaków zamieniana jest na odpowiednik ASCII bez "ogonka" znaki nieznane zamieniane są na kropkę, problem pojawia się przy wklejaniu z innych programów nazw firm lub usług co w efekcie powodowało błędy na wydrukach lub błędy w plikach JPK, których nie można było odczytać
 • poprawienie sortowania dokumentów w oknie stanu i obrotów towaru
 • poprawienie obsługi pól daty w oknach stanu i obrotów towaru
 • poprawiono wyliczanie stanu towaru na podstawie rozliczenia według dokumentów oraz ceny towaru ( do okna oraz raportu stanu towaru )
 • poprawienie nazwy urzędu skarbowego z Urząd Skarbowy w Strzelnie na Urząd Skarbowy w Strzelinie
 • poprawiono wybór rachunku bankowego z dodatkowych rachunków bankowych, teraz podwójne kliknięcie lub klawisz Enter w oknie wyboru rachunków powoduje wybór rachunku ( wcześniej edycję rachunku ) w przypadku wejścia do słownika rachunków z menu programu podwójne kliknięcie lub klawisz Enter powoduje wejście do edycji rachunku bankowego ( niezależnie od wyświetlanego okna klawisz Spacja lub przycisk edycja uruchamia zawsze edycję rachunku bankowego )
 • poszerzono pole NIP w oknie edycji danych kontrahenta w celu pokazania całości NIP krajów UE o długich numerach składających się z 12 znaków
 • dodano weryfikację wybranego samodzielnie dodatkowego nr konta bankowego przyciskiem [ Konto ] lub [ Konto PLN ] w oknie edycji faktury lub korekty, w przypadku zmiany waluty zapłaty po fakcie wybrania numeru konta zapłaty, wybrany dodatkowy rachunek mógł być nieprawidłowy dla danej waluty
 • zwiększono wielkość fontu w kwotach zestawień płatności dokumentów, terminów zapłaty i sald kontrahentów oraz wysokość wiersza zwiększając czytelność raportów
 • poprawiono szerokości pola poprzedniej daty wystawienia i dostawy faktury w oknach obsługi faktur korekt
 • poprawiono szerokość pola nr rachunku w obsłudze dodatkowych rachunków bankowych
 • poprawiono obsługę wyłączenia kursora oczekiwania po wyjściu z edycji zlecenia transportowego
 • poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w tabelce pozycji faktury korekty magazynowej
 • zmodyfikowano szerokości pól w oknie konfiguracji firmy: nip, nip UE adres, miejscowość, numery rachunków bankowych
 • poprawiono zatwierdzanie daty po wyborze z kalendarza w dokumentach kasowych
 • minimalnie poszerzono pole nr faktury, nr faktury korekty we wszystkich modułach fakturujących
 • poprawiono komunikaty dotyczące ścieżki folderów do bazy danych i nazwy bazy danych, dodano więcej informacji dotyczących prawidłowego ustawienia ścieżki i nazwy bazy, komunikaty z ostrzeżenia zamieniono na komunikaty błędu.
 • poprawiono obsługę kursora oczekiwania podczas wydruku zestawienia odsetek
 • poprawiono obsługę okienka pobierania kursu NBP
 • powiększono długość pola ulica w oknie obsługi kontrahenta oraz inne drobne przesunięcia pól oraz długości pól
 • poprawiono wyświetlanie tabelki kalendarza w Windows, Mac OS X, Linux
 • poprawiono podpowiedź do obsługi przycisku ścieżki bazy danych w oknach konfiguracji bazy danych
 • poprawiono funkcjonalność okna wczytywania pliku licencji programu
 • poprawiono wyświetlanie domyślnej pozycji kalendarza względem przycisku wywołującego kalendarz
 • zamykanie okienka kalendarza przyciskiem [X] w systemach Linux z GNOME powoduje teraz zamknięcie kalendarza a nie przepisanie daty do przypisanego pola
 • zmieniono opisy przycisków w głównym oknie wyszukiwania relacji CRM na bardziej przyjazne nazwy

[ * ]

 • w przypadku wprowadzenia nowego rachunku bankowego występował błąd podczas wprowadzania pierwszego wyciągu związany z błędnym ustaleniem dostępnego salda debetowego rachunku, pierwszy wyciąg tworzył się bardzo długo i to był jedyny efekt tego błędu ( program długo generuje błąd Javy do logu programu ), późniejsze operacje nie generują błędu i wykonują się bez opóźnień
 • w obsłudze towarów magazynowych błędnie ustalono przeciwną metodę LIFO zamiast FIFO w obsłudze magazynu przy dokumentach PZ, PW, WZ, RW dokumenty BO i IN prawidłowo uczestniczyły w rozliczeniach
 • naprawiono reakcję na przycisk wydruk miesiąca sprzedaży w magazynie, w przypadku braku miesiąca i przyciśnięciu przycisku wydruk, program zawieszał się na chwilę, w tej chwili dodano komunikat o braku miesiąca do wydruku
 • naprawiono okno dodawania / edycji cen umownych towarów dla danego kontrahenta ( w oknie pojawiał się problem przy przełączaniu z rabatu pocentowego na ustaloną stałą cenę netto / brutto )
 • poprawiono obsługę okna stan towaru w module MAGAZYN, przy zamykaniu okna kiedy aktywnym polem była data, okno zamykało się bardzo długo ( występował błąd ) nie miało to żadnego wpływu na poprawne działanie programu oprócz opóźnienia w działaniu
 • naprawiono wydruk zestawienia odsetek, wydruk był tworzony długo ( powodem był błąd w przygotowaniu zestawienia dokumentów zadłużeniowych bez wyliczonych odsetek, którego efektem był brak na wydruku tego fragmentu zestawienia )
 • poprawiono eksport danych do programu Streamsoft PRO / Prestiż w przypadku braku danych kontrahenta z UE, w docelowym systemie nie można było zaimportować paczki danych w której był nowy kontrahent z UE, problem można ominąć dopisując nowych kontrahentów w systemie Streamsoft ręcznie i ponawiając import paczki danych


AllSys 3.4.8 z dnia 19/12/2018 r.

[ + ]

 • domknięto od "góry" weryfikację wersji Javy, dla pełnej zgodności, w przypadku zainstalowania wersji Javy 11, w związku z brakiem modułów java.xml.bind i java.xml.ws nie będzie działała obsługa sprawdzania regon, pliki JPK oraz sprawdzanie Vies, pozostałe funkcje programu działają poprawnie ( dlatego jest tylko ostrzeżenie ) po wprowadzeniu w jednej z kolejnych wersji programu brakujących bibliotek bezpośrednio do programu AllSys osiągnięta zostanie pełna zgodność z najnowszą wersją Javy 11
 • dodano informację o aktualnej najnowszej bieżącej wersji Javy 11.0.1

[ - ]

 • wyłączono domyślny wydruk nr faktury na WZ i nr faktury korekty na PZ ze względu na to, że nie uwzględniono w ustawieniach konfiguracji możliwości wyłączenia tej opcji na wydruku, po dodaniu konfiguracji wydruk numerów zostanie ponownie uwzględniony na dokumentach

[ ! ]

 • poprawiono zmienną user agent aktualizacji poprzez usunięcie końcowej spacji przed nawiasem w nazwie wersji produkcyjnej

[ * ]

 • w wyniku dodania weryfikacji najnowszej głównej wersji Javy wyeliminowano zawieszenia programu podczas próby sprawdzania Vies, regon oraz błędu podczas generowania pliku JPK w wersji 11 Javy


AllSys 3.4.7 z dnia 13/12/2018 r.

[ + ]

 • dodano możliwość zapisu rachunków pozostałych do pliku pdf
 • dodano obsługę walut i rozliczenia w PLN rachunków pozostałych
 • na wydrukach faktur i faktur korekt umożliwiono dodanie komunikatu o statusie "vat" kontrahenta w rejestrze Vies UE i VAT PL ( domyślnie komunikat jest wyłączony, włączenie w menu: 9 System -> 4 Konfiguracja firmy [...] -> 1 Stale parametry -> zakładka: Inne parametry, menu rozwijane: Drukuj datę sprawdzenia kontrahenta w Vies / Vat [Tak/Nie]
 • w przypadku wydruku faktury lub faktury korekty ze stawką NP wystawionej dla kontrahenta z Polski prowadzącego działalność, który w słowniku firm posiada wprowadzony zwykły NIP składający się tylko z cyfr, zostanie na wydruku przedstawiony jako nip UE: PLXXXXXXXXXX ( po poprawnej weryfikacji prawidłowości NIP )
 • do "dymka" informacyjnego wyświetlanego po ustawieniu kursora myszki na nazwie kontrahenta w oknie dokumentu dodano informację o statusie Vies/VAT oraz dacie ostatniego sprawdzenia w rejestrach
 • zmodyfikowano funkcje obsługujące połączenie z serwerem NBP, GUS, Vies Vat oraz serwera aktualizacji AllSys, wydłużono czas oczekiwania na połączenie i przesył danych do 15 sekund, dodano zmienną "User-Agent" do wszystkich połączeń ( połączenie jest w tej chwili identyfikowane jako ruch z przeglądarki internetowej i nie przedstawia się jako Java z wyjątkiem serwera aktualizacji AllSys, gdzie w celu odróżnienia od innego oprogramowania Javy dodano nazwę i wersję programu do zmiennej "User-Agent" połączenia internetowego
 • dodano do konfiguracji możliwość włączenia lub wyłączenia wydruku na fakturach pozostałych oraz korektach informacji o nr PZ/WZ jeżeli do faktury lub korekty wystawione zostały dokumenty magazynowe ( domyślnie opcja jest włączona )
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty do okien informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty w zestawieniach stanów i obrotów towarów magazynowych
 • umożliwiono działanie programu w nowej wersji JDK 10.x.x
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_191, 10.0.2
 • dodano możliwość wystawiania faktur korygujących w pełnym zakresie do faktur magazynowych z towarem oraz faktur korygujących pozostałych zawierających pozycje z towarem
 • dodano możliwość wystawiania w fakturach pozostałych pozycji z towarem magazynowym, wystawienie takiej faktury powoduje wystawienie dokumentu WZ w danym magazynie ( wymagany jest dodatkowy moduł MAGAZYN )
 • umożliwiono działanie programu na serwerze SQL Firebird w wersji 3.x.x, w przypadku przejścia już działającego programu na nowy serwer konieczna jest archiwizacja programem gbak bazy programu ( domyślna nazwa: allsys.fdb ) w poprzedniej wersji serwera 2.5.x a następnie po zmianie wersji serwera na 3.0.x wypakowanie bazy programem gbak z wersji 3.0.x w tym samym miejscu, należy także usunąć bazę winsoft-lic.fdb przed pierwszym uruchomieniem, baza zostanie automatycznie wygenerowana po uruchomieniu programu
 • zaktualizowano bibliotekę Jaybird do wersji 3.0.5 ( ze względu na zmiany w obsłudze użytkowników serwera SQL Firebird 3.0.x program wymusza aktualizację biblioteki z wersji 2.2.X przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji )
 • dodano eksport sprzedaży do programu Streamsoft Prestiż / PRO
 • wyodrębniono oddzielny przycisk dla towaru i usługi w oknie obsługi faktury magazynowej
 • dodano wszystkie waluty z tabeli NBP do faktur transportowych do wyboru waluty frachtu, dodano automatycznie przeliczniki walut
 • dodano kalkulator rabatu/narzutu w fakturach korektach transportowych do korekty wartości frachtu ( np. do wyliczenia skonta ), przycisk kalkulatora znajduje się obok pola wartość korekty frachtu
 • dostosowano wydruk faktur korekt do korekty waluty zapłaty
 • dodanie opisu waluty do wartości wierszy w przypadku korekty waluty w fakturach korektach
 • w przypadku korekty waluty na wydruku w uwagach dodatkowo pojawia się informacja o dokonaniu korekty waluty faktury z informacją z jakiej waluty na jaką
 • dodanie możliwości wystawienia dowolnej ilości korekt do jednej faktury transportowej
 • dodanie do faktury korekty transportowej możliwości korekty waluty zapłaty i waluty zlecenia transportowego
 • dodano do faktury korekty pozostałej możliwość korekty waluty zapłaty oraz przeliczenia wartości na potrzeby księgowości w PLN

[ - ]

 • usunięto okno wyboru towar / usługa przy dodawaniu nowej pozycji faktury magazynowej
 • usunięto okno do wyboru czynności na pojedynczej fakturze korekcie transportowej
 • zdjęto blokadę na fakturach korektach pozostałych w przypadku korekt związanych ze zmianą waluty lub kursu, nie było można zapisać pozycji z opisem, teraz jeżeli jest taka potrzeba można w takiej pozycji wprowadzić tylko opis korekty ( jeżeli jest potrzeba pokazania pozycji faktury na fakturze korekcie dla jej większej czytelności )

[ ! ]

 • poprawiono wydruk zestawienia rachunków pozostałych, uwzględniono rozliczenie rachunków w walucie
 • poprawiono wydruk długiej nazwy odbiorcy na rachunkach pozostałych
 • w dymku opisu kontrahenta poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta poprzez usunięcie poprzedzających i końcowych spacji, oraz nip poprzez usunięcie spacji i znaków "-"
 • poprawiono wyświetlanie dymku pomocy po najechaniu kursorem myszy na nazwę i obraz towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego w przypadku nazwy składającej się z więcej niż jednego wiersza
 • poprawiono wydruk nazwy towaru składającej się z więcej niż jednego wiersza w zestawieniach stanów i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono walidację daty wykonania / dostawy towaru w fakturach korygujących we wszystkich modułach
 • poprawiono kolejność rozliczenia ilości towaru w oknie stanu towaru w dokumentach dostawy towaru
 • podczas eksportu danych do systemów księgowych ustawiono początkowy zakres wybranej daty na dane z poprzedniego miesiąca
 • poprawiono sortowanie dokumentów w kolejności wystawienia jednego dnia w oknie obrotów i stanów towarów magazynowych
 • rozdzielenie sprzedaży towarów do krajów UE ( stawka VAT 0% ) od usług ( stawka VAT NP ) świadczonych w UE w zestawieniu VAT-UE, wcześniej nie była uwzględniona sprzedaż towarów ( przypisana była stawka NP )
 • uwzględnienie wszystkich 5 pozycji faktur transportowych w zestawieniu VAT-UE ( pozycja 4 i 5 nie była uwzględniona wcześniej )
 • poprawiono pobieranie danych firmy z rejestru VIES, w przypadku znaków ze specyficznych stron kodowych nie znajdujących się w CP-1250 błędnie tworzone były pliki eksportu danych xml JPK oraz na wydrukach faktur pojawiały się zamiast liter "kwadraciki", aktualnie podczas przenoszenia danych firmy z VIES do formularza danych kontrahenta znaki zastępowane są znakami bez dodatkowego "ogonka" ( między innymi dotyczy to alfabetów: łotewskiego, litewskiego, estońskiego )
 • zwiększono ilość znaków w polu nr dokumentu zewnętrznego z 20 do 30 w dokumentach magazynowych
 • poszerzono główne okno aplikacji w celu poprawnego wyświetlania menu
 • w oknie logowania w przypadku wpisania błędnego hasła nie można było uruchomić programu po ponownym wpisaniu hasła, program musiał być ponownie uruchomiony żeby zaakceptować ponownie wpisane poprawne hasło
 • wprowadzenie zamiast nazwy bazy danych, pełnej ścieżki do bazy danych powodowało błędy oraz brak możliwości poprawnego wygenerowania bazy zawierającej przydzielone stanowiska pracy w sieci komputerowej
 • w przypadku zdefiniowania kilku połączeń do serwerów baz danych nie można było ustalić poprawnie domyślnych użytkowników programu dla danego serwera Firebird
 • w fakturach korektach poprawiono otwarcie okna wyszukiwania faktur korekt, okno otwiera się teraz z ustawionym rodzajem ostatnio wystawionej faktury korekty
 • poprawiono przedstawienie wartości podatku VAT na "-----" zamiast 0,00 w przypadku stawki VAT NP w tabelce pozycji faktur korekt transportowych
 • poprawiono przejście kursorem w lewo w polu wartość okna kalkulatora przeliczania z waluty frachtu na walutę zapłaty w edycji pozycji faktury transportowej ( wcześniej wciśnięcie kursora w lewo powodowało przejście do poprzedniego elementu formularza zamiast do kolejnej cyfry z lewej strony )
 • na fakturach korektach walutowych pozostałych dla kontrahenta z PL nieprawidłowo drukowany był opis walut przy kursie waluty dla przykładu: 1 EUR = 4,1234 EUR zamiast 1 EUR = 4,1234 PLN

[ * ]

 • podczas wystawiania faktur korekt poprawiono pobieranie bieżących danych kontrahenta, wcześniej do kontrahenta w korekcie pobierano dane historyczne z faktury i nie były brane pod uwagę późniejsze zmiany danych kontrahenta od czasu wystawienia faktury, w przypadku braku zmian w danych kontrahenta problem nie występował
 • naprawiono błąd polegający na możliwości usunięcia pozycji z towarem na dokumencie przychodu magazynu PZ/PW/BO w momencie kiedy został już wydany towar dokumentami rozchodowymi WZ/RW z dokumentu przychodu
 • naprawiono pobieranie kursu waluty od waluty UAH do końca listy wyboru waluty frachtu w fakturach transportowych
 • podczas powielania faktur pozostałych w przypadku zmienionych danych kontrahenta po wystawieniu powielanej faktury, dane kontrahenta były wypełniane nieprawidłowo ( z poprzedniej faktury zamiast danych aktualnych )
 • podczas eksportu danych do programu Ala firmy Streamsoft, błędnie przekazywana była suma VAT faktur i korekt magazynowych dla stawki 8%, w miejsce sumy VAT 8% przekazywana była suma VAT 23%
 • naprawiono faktury korekty pozostałe walutowe dla kontrahenta z PL w przypadku korekty kursu waluty nie było wyliczenia VAT w PLN na wydruku faktury korekty


AllSys 3.4.6 z dnia 12/11/2018 r.

[ + ]

 • dodano obsługę jednorazowego święta narodowego w dniu 12-11-2018 r. w widoku kalendarza wyboru daty
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_191

[ ! ]

 • zmieniono nazwę przycisku "Konto VAT" na nazwę "Konto PLN" w oknie edycji wszystkich faktur / korekt, przycisk pojawia się podczas wystawiania faktury walutowej dla kontrahenta z Polski i nie ma nic wspólnego ze split payment ( płatność podzielona przelewem netto / vat od 01-07-2018 r. ) przycisk służy tylko i wyłącznie do wyboru konta PLN innego niż domyślne dla faktury walutowej


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .