Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.6.3 z dnia 27/02/2023 r.


[ * ]

 • naprawiono dekodowanie daty z nr tabeli kursów NBP na potrzeby NBP API błędne dekodowanie powodowało błąd podczas próby zmiany kursu walutyAllSys 3.6.2 z dnia 26/02/2023 r.


[ $ ]

 • dostosowano program do zmian w usługach pobierania kursów walut NBP, kursy pobierane są teraz z dwóch różnych usług NBP, poprzedniej usługi opartej o pliki XML z kursami walut z nowego serwera i nowego sposobu opartego o web API NBP, w przypadku braku połączenia z jedną usługą druga staje się awaryjną i odwrotnie, usługi wywoływane są na przemian w celu rozłożenia obciążenia serwerów NBP (usługi działają na różnych serwerach NBP, zwiększa to niezawodność pobierania kursów walut)
 • dostosowano program AllSys do uruchamiania z pełną funkcjonalnością w środowisku Java JDK od wersji 1.8.x (8) do wersji bieżącej 19.0.x
 • zmodernizowano zapytania dotyczące pobierania danych podmiotów gospodarczych krajowych przy pomocy SOAP api BIR1.1 z państwowego rejestru GUS (Regon)
 • zmodernizowano zapytania dotyczące NIP podmiotów europejskich do nowego REST api usługi VIES udostępnionego przez Komisję Europejską

[ + ]

 • ustalono bieżące aktualne wersje JDK Javy posiadające wsparcie na 1.8.0_351 (LTS), 11.0.8 (LTS), 17.0.6 (LTS), 19.0.2 (bieżąca)
 • dodano symbol XI Irlandii Północnej do listy walidacji NIP UE
 • dodano informację o wersji aktualnie używanego JDK, w której uruchomiony jest program (okno "O programie")

[ - ]

 • usunięto symbol GB Wielkiej Brytanii z listy podmiotów UE
 • usunięto symbol GB Wielkiej Brytanii z listy walidacji NIP UE

[ * ]

 • naprawiono możliwość dodania domyślnych użytkowników programu do serwera SQL Firebird w wersji 4.0.xAllSys 3.6.1 z dnia 30/11/2022 r.


[ + ]

 • ustalono bieżącą aktualną wersję Javy na 1.8.0_351, 11.0.7, 17.0.5, 19.0.1
 • dodanie nowej stawki stóp procentowych 7,25% do wyliczeń odsetek na podstawie stopy lombardowej
 • dodano generowanie skrótu do aplikacji na pulpicie w Windows 10/11 w przypadku kiedy użytkownik zalogowany jest online i folder pulpitu znajduje się domyślnie na dysku OneDriveAllSys 3.6.0 z dnia 15/08/2022 r.


[ + ]

 • ustalono bieżącą aktualną wersję Javy na 1.8.0_342

[ ! ]

 • poprawiono ustalanie nazwy hosta w systemie macOS w przypadku nazwy z dodaną domeną poprzez usunięcie domeny, problem powodował błędne wymuszanie przełączania licencji do nowego stanowiska pracy

[ * ]

 • naprawiono generowanie plików JPK_FA (3) JPK_FA (4) błędy występowały w przypadku kontrahentów z UE i poza UE, błąd powodował utworzenie pliku JPK bez kompletu faktur sprzedażyAllSys 3.5.9 z dnia 17/07/2022 r.


[ $ ]

 • od wersji 3.5.9 programu zalecaną wersją serwera SQL Firebird jest aktualna wersja 3.0.x ( na chwilę obecną 3.0.10 ), bazy danych utworzone w poprzedniej wersji 2.5.x można migrować poprzez wykonanie kopii fbk w starej wersji serwera i odzyskanie z kopii w nowej wersji serwera ( należy pamiętać o zrobieniu kopii w starej wersji serwera 2.5.x a po odinstalowaniu starej wersji 2.5.x i zainstalowaniu nowej 3.0.x należy przed odzyskaniem kopii dodać domyślnych użytkowników programu, oraz innych, naprawić innym użytkownikom uprawnienia do tabel po procesie odzyskania danych z kopii )
 • dodano polecenia tworzenia kopii fbk i odzyskiwania z kopii fbk baz danych serwera Firebird ( konieczne do zabezpieczania danych oraz przy migracji z wersji 2.5.x do wersji 3.0.x serwera SQL Firebird )
 • dodano pełną obsługę domyślnej autoryzacji "Srp" serwera SQL Firebird od wersji 3.0.0, pozostawiając zgodność z wersją 2.5.X i z metodą "Legacy_Auth" w wersji 3.0.X
 • dodano nowe kody IED i WSTO_EE do procedur JPK_V7 obowiązujące od 01-01-2022r.
 • dodano nowe wersje plików JPK_V7M(2), JPK_V7K(2) obowiązujące od 01-01-2022r. JPK_FA(4) obowiązujący od 01-04-2022r.
 • zmiana danych firmy odpowiedzialnej za rozwój i sprzedaż programu AllSys od dnia 26-11-2021r. z firmy P.H.U. "WINSOFT" Krzysztof Kolasa na firmę Winsoft Sp. z o.o.
 • zaktualizowano bibliotekę raportów JasperReports z wersji 6.0 do wersji 6.19.1 oraz biblioteki pomocnicze
 • zaktualizowano bibliotekę połączenia do bazy danych Jaybird z wersji 3.0.9 do wersji 4.0.6

[ + ]

 • w oknie "O programie" dodano informację o adresie/IP serwera Firebird
 • dodano kod XI Irlandii Północnej do kodów państw UE
 • dodanie nowych stawek stóp procentowych 1,00%, 1,75%, 2,25%, 2,75%, 3,25%, 4,00%, 5,00%, 5,75%, 6,50%, 7,00% do wyliczeń odsetek na podstawie stopy lombardowej
 • dodano automatyczny zapis ostatnich ustawień wszystkich parametrów wyszukiwania towaru w oknie wyszukiwania towarów w ustawieniach użytkownika ( w poprzedniej wersji pamiętany było tylko wybór domyślnego pola wyszukiwania po nazwie lub indeksie )
 • ustalono bieżące aktualne wersje Javy na 1.8.0_332, 11.0.15, 17.0.3 w komunikatach ostrzegających o aktualności wersji Javy
 • dodano Eclipse Adoptium Temurin 8 JDK jako poprawne środowisko do uruchamiania programu AllSys
 • dodano obsługę flagi TP JPK_V7 z poziomu ustawień kontrahenta w fakturach i korektach transportowych ( zmiana została przypadkowo pominięta w ostatniej aktualizacji ), brak możliwości odczytu flagi TP JPK_V7 z ustawień kontrahenta wymuszał ręczne ustawianie podczas wystawiania każdej faktury transportowej w przypadku wystąpienia kontrahenta jako podmiotu zależnego
 • podczas generowania plików JPK umożliwiono ustalenie dowolnego zakresu daty dokumentów
 • podczas eksportu danych do oprogramowania Streamsoft umożliwiono ustalenie dowolnego zakresu daty dokumentów

[ - ]

 • usunięto z weryfikacji środowiska JDK producenta Sun Microsystems Inc. oraz Apple Inc., firmy zakończyły wydawanie swoich wersji JDK

[ ! ]

 • poprawiono obsługę użytkowników programu i serwera SQL Firebird uwzględniając nowe metody autoryzacji serwera SQL Firebird 3.0.x
 • poprawienie wydruku rodzaju waluty w zestawieniu różnić kursowych
 • poprawiono zapytanie i rozliczenie dotyczące różnic kursowych od środków własnych
 • poprawiono pobieranie miejscowości poczty/siedziby firmy w przypadku błędu we wpisie w rejestrze CEIDG polegającym na tym, że w polu miejscowość firmy wpisana jest miejscowość poczty/siedziby firmy, zamiast w polu miejscowość poczty firmy
 • poprawiono wybór rodzaju numeracji dokumentów magazynowych w przypadku braku wystawionych dokumentów, wcześniej program pytał wielokrotnie o rodzaj numeracji w tej chwili wystarczy jedna odpowiedź
 • poprawiono import wyciągów bankowych i zapamiętywanie identyfikacji operacji bankowych/kont dla danego kontrahenta
 • poprawiono generowanie skrótów na pulpicie systemu macOS
 • poprawiono metodę odczytania nazwy komputera we wszystkich systemach operacyjnych, poprawna nazwa wymagana jest podczas przypisania stanowiska pracy do licencji, poprzednia metoda często wprowadzała w błąd program przy zmianie sposobu podłączenia do sieci lokalnej i wymagała przełączenia stanowiska pracy w module obsługi licencji
 • poprawiono wyszukiwanie firm po nazwie, ulicy, kodzie i nazwie miejscowości w przypadku kilku oddzielnych wyrazów w jednym polu wyszukiwania
 • poprawiono obsługę przechodzenia pomiędzy polami formularza zlecenia transportowego przy pomocy klawiszy Tab i Ctrl Tab
 • poprawiono szerokość i wysokość okien w systemie Windows 10 dla JDK 8
 • poprawiono ustalanie ścieżki i nazwy bazy danych w oknie konfiguracji połączenia do bazy danych
 • poprawiono zapis raportów z okna przeglądu wydruku, zastąpiono znaki "[" i "]" znakami "(" i ")" w nazwie zapisywanego pliku w systemie macOS i Linux, znaki "[" i "]" są błędnie interpretowane i nie pozwalały zapisać raportu do pliku w wymienionych systemach
 • poprawiono zamianę daty usługi stałej pozycji faktury pozostałej podczas powielania faktur na następny okres rozliczeniowy, dodano znaki "\", "." i "_", które mogą rozdzielać miesiąc od roku w treści
 • poprawiono domyślne powiększenie wydruku na ekranie z uwzględnieniem rozdzielczości ekranu
 • dokonano optymalizacji raportów do nowej wersji biblioteki JasperReports
 • zoptymalizowano wystawianie faktur transportowych
 • poprawki do obsługi tacki systemowej w oknie logowania AllSys

[ * ]

 • naprawiono tworzenie plików JPK w starszych formatach FA(3), V7K(1), V7M(1) w przypadku dodawania faktur korekt do wskazanych plików
 • poprawiono usuwanie dokumentów WZ wystawionych automatycznie do faktur magazynowych i pozostałych zawierających towar magazynowy, dokumenty nie były usuwane automatycznie w przypadku usunięcia pozycji z towarem magazynowym, należało usunąć dokumenty ręcznie dla utrzymania zgodności dokumentacji magazynowej i stanów towarów
 • dodanie brakującej daty dostawy na wydruku masowym wielu dokumentów magazynowych jednocześnie
 • naprawiono wydruk dokumentów magazynowych drukowanych dodatkowo do faktur po dokonaniu sprzedaży towaru magazynowego bezpośrednio z poziomu faktury
 • poprawiono wyliczenia nierozliczonych dokumentów w oknie salda kontrahenta