AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.5.5 z dnia 08/03/2020 r.


[ + ]

 • dodano dodatkowe metody zapłaty do listy wyboru: "Paynow mBank", "Imoje ING", "Blue Media", "Dotpay", "Tpay"
 • dodano funkcję modyfikacji miesiąca i roku podczas powielania faktur, pro form oraz rachunków w pozycjach dokumentów na kolejny ( dotyczy opisu pozycji z usługą ciągłą: biura rachunkowe, prawne, itp. w których używamy zwrotu np. "Usługa księgowa za Luty/2020r.", "Usługa prawna za marzec." ), obsługiwane wzorce: początek: " za " lub " ZA ", miesiące: "Styczeń", "styczeń", "STYCZEŃ", "01", "1", łącznik miesiąca z rokiem: "/", "-", " ", rok: "2020", "20"
 • dodano możliwość wybrania wspólnej daty zapłaty powielanych faktur pozostałych, pro form i rachunków pobieranej z formularza powielania
 • ustalono bieżące wersje Javy na 1.8.0_241 i 11.0.6 w komunikatach ostrzegających o aktualności wersji Javy

[ - ]

 • podczas powielania pozycji faktur, pozycje zawierające towar rozliczany magazynem domyślnie nie są powielane, należy podczas powielania zaznaczyć opcję przeniesienia pozycji z towarami, pozycje takie przeniesione zostaną z ceną towaru ale bez ilości i wartości, które należy odpowiednio uzupełnić podczas edycji powielonej faktury ze względu na konieczność wystawienia dokumentów WZ do każdej faktury z takimi pozycjami
 • podczas wystawiania faktury z pro formy pominięto okno z datami wystawienia i dostawy / wykonania faktury, przyjmując domyślnie bieżący dzień, daty można zmienić bezpośrednio w wystawionej fakturze

[ ! ]

 • poprawiono sposób wyboru rodzaju płatności z rozwijanej listy wyboru we wszystkich modułach wystawiających faktury i faktury korekty
 • poprawiono tworzenie nowego i usuwanie poprzedniego skrótu do programu na pulpicie w systemie macOS podczas instalacji lub aktualizacji
 • poprawiono błąd związany z brakiem walidacji nr tabeli NBP, podczas aktywacji napisu pomocy zawierającego datę publikacji kursu NBP
 • poprawiono błąd wyboru domyślnego przycisku, w zmodyfikowanym oknie komunikatów systemowych aplikacji

[ * ]

 • po wystawieniu faktury z pro formy oraz zrezygnowaniu z wystawionej faktury bezpośrednio w oknie wygenerowanej faktury, faktura nie była usuwana, fakturę można było usunąć przechodząc do okna wyszukiwania faktur pozostałychAllSys 3.5.4 z dnia 06/01/2020 r.


[ + ]

 • dodano brakującą walutę GBP w zestawieniu sprzedaży w zamkniętym miesiącu oraz podsumowanie miesiąca po przeliczeniu do PLN wszystkich faktur walutowych razem z fakturami w PLN ( całość sprzedaży w PLN )
 • dodanie obsługi nr BDO na rachunkach, fakturach sprzedaży i dokumentach magazynowych WZ, BO, IN, numer należy wprowadzić w stałych parametrach firmy w głównej zakładce danych firmy, nr będzie widoczny od tego momentu na wystawionych nowych fakturach obok nr NIP lub w dokumentach magazynowych WZ w nagłówku pod symbolem "WZ"
 • dodanie nowej wersji JPK_FA(3) zawierającej zamówienia do zaliczek oraz informację dotyczącą mechanizmu podzielonej płatności
 • dodano oddzielne okno obsługi zamówień do faktur zaliczkowych, związane jest to ze zmianą obsługi faktur zaliczek w pliku raportującym JPK_FA, plik JPK_FA w wersji 3 ( obowiązującej od 01-11-2019 r. ) wymaga generowania w strukturze xml szczegółowej informacji dotyczącej zamówień do faktur zaliczek oraz nr poprzednich faktur zaliczkowych ( nie można teraz w fakturze zaliczce w uwagach opisywać zamówienia, jeżeli jest taka potrzeba należy wygenerować oddzielne zamówienie i wybrać je do faktury zaliczki przyciskiem Zamówienia w oknie faktury zaliczkowej )

[ ! ]

 • poprawiono rozchód towaru magazynowego przy wystawianiu dokumentów magazynowych rozchodu i faktur zawierających ten sam towar magazynowy w różnych cenach zakupu
 • podczas odczytu konfiguracji sprawdzane jest istnienie połączenia domyślnego w przypadku braku takiego połączenia, domyślnym połączeniem staje się pierwsze połączenie na liście
 • poprawiono zapis domyślnej nazwy połączenia i domyślnego loginu podczas wykonywania aktualizacji bazy danych programu i późniejszego restartu aplikacji po aktualizacji bazy danych

[ * ]

 • naprawiono błąd w zestawieniu sprzedaży zamkniętego miesiąca polegający na wliczaniu faktur pro forma nie będących dokumentami sprzedaży do zestawienia całkowitej sprzedaży w zamkniętym miesiącu
 • naprawiono błąd powodujący brak możliwości uruchomienia strony programu w przeglądarce internetowej z okna "O programie" aplikacji, błąd spowodowany był spacją poprzedzającą wpisany adres strony
 • naprawiono błąd występujący w oknie konfiguracji stałych parametrów firmy podczas odczytywania konfiguracji archiwalnej, konfiguracji nie można było wczytać w całości i nie pojawiał się przycisk przywrócenia poprzedniej konfiguracji, część parametrów nie ulegała zmianie, ponieważ była wczytana z bieżącej konfiguracji
 • naprawiono błąd w rachunkach polegający na braku możliwości wyszukania rachunków ( zablokowanie możliwości obsługi rachunków ) w przypadku zamknięcia procesu programu AllSys przez system ( np. podczas restart systemu ) oraz jednocześnie otwartym oknie wystawiania nowego rachunkuAllSys 3.5.3 z dnia 06/11/2019 r.


[ - ]

 • wyłączono weryfikację certyfikatów SSL w połączeniach zewnętrznych aplikacji ze względu na brak nowego certyfikatu CA Certum w repozytorium certyfikatów bieżącego JDK Javy co spowodowało brak możliwości weryfikacji połączenia SSL z serwerem NBP w celu pobrania kursów NBP od dnia 05-11-2019 r. od godziny 11:00 ( nowy certyfikat został zainstalowany prawdopodobnie 06-11-2019 r. i od tego dnia zaistniał problem poprawnej weryfikacji łącza https i związany z tym brak możliwości pobrania kursów NBP )

[ ! ]

 • zmieniono kwotę limitu mechanizmu podzielonej płatności z >=15 000,00 PLN na >=15 000,01 PLN, zgodnie z definicją kwoty z ustawy wartość 15 000,00 zł musi być przekroczona ale nie może być równa ( intencja ustawodawcy minęła się z lotnością zdania określającego kwotę przekroczenia - ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, art. 19 pkt. 2: ...przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty... )AllSys 3.5.2 z dnia 03/11/2019 r.


[ + ]

 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_231, 11.0.5
 • dodanie do słownika towarów magazynowych możliwość określenia czy dany towar objęty jest mechanizmem podziału płatności ( po dniu 01-11-2019 r. wszystkie takie towary muszą mieć zmienioną stawkę VAT z Odw. na właściwą, oraz ustalony status podziału płatności )
 • dodanie do słownika usług / towarów w fakturach pozostałych i magazynowych możliwości określenia na poziomie słownika czy dany towar / usługa podlega metodzie podzielonej płatności oraz dla towarów / usług dostarczanych do UE lub na eksport czy dana pozycja słownika to usługa czy towar
 • dodanie obsługi mechanizmu podzielonej płatności do sprzedaży pozostałej i magazynowej, wymagany komunikat generowany jest na wydruku gdy wartość faktury ( także w walucie dla kontrahenta z Polski ) jest równa lub przekracza wartości brutto faktury 15 tys. PLN, w komunikacie przedstawiana jest sumaryczna wartość brutto i VAT pozycji objętych mechanizmem podzielonej płatności oraz pozostała do zapłaty kwota ( wyliczenie umożliwia odbiorcy faktury zapłatę w dwóch przelewach jednym z podziałem płatności i drugim zwykłym pozostałej kwoty do zapłaty, szczególnie istotne dla faktur w walucie, gdzie na konto PLN należy przelać tylko VAT w PLN )
 • zwiększono ilość znaków komunikatów uwag do faktur pozostałych ( do 2048 znaków )
 • zwiększono ilość znaków komunikatów uwag do faktur ( do 2048 znaków ) oraz zleceń transportowych ( do 4096 znaków )
 • zwiększono ilość znaków pola nazwy usługi transportowej w fakturze i korekcie transportowej ( do 512 znaków )
 • poprawiono obsługę edycji domyślnych komunikatów do faktur i zleceń transportowych w oknie konfiguracji firmy dodając edytor tekstu komunikatów w dużym oknie
 • do wydruku pro form dodano komunikat informujący o braku możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do zapłaty ponieważ pro forma nie jest fakturą ( przy podzielonej płatności należy podać numer opłacanej faktury w przelewie )

[ ! ]

 • w oknach wyszukiwania faktur i faktur korekt transportowych poprawiono domyślne kolory napisów informacyjnych
 • poprawiono opisy okien wyszukiwania faktur we wszystkich rodzajach faktur oraz faktur korekt w celu ujednolicenia okien wyszukiwania
 • przy autoryzacji czynności hasłem bieżącego użytkownika w przypadku wpisania błędnego hasła nie był generowany komunikat błędu informujący o zaistnieniu takiej sytuacji w tej chwili błąd jest sygnalizowany komunikatem o błędnie wprowadzonym haśle
 • dodano brakujące skalowanie do komunikatu wyświetlanego poniżej pola wprowadzania haseł z informacją o włączonym klawiszu caps lock, okno z informacją jest teraz zawsze wyświetlane na górze
 • dodano brakujące skalowanie do położenia napisu informującego o ilości wolnych znaków w polach tekstowych, zmiana poprawia wizualnie miejsce położenia wskaźnika
 • w raporcie VAT-UE/27 włączono zaokrąglanie kwot do pełnych wartości czyli wartości jakie powinny być wprowadzone do deklaracji
 • zmieniono opisy dotyczące uwag w konfiguracji firmy, podczas wprowadzania opisy dokładnie informują czy komunikat można będzie zmienić podczas edycji dokumentu czy jest tylko dołączony do wydruku w danym miejscu

[ * ]

 • w raporcie generującym dane do deklaracji VAT-UE naprawiono błąd podczas wybierania danych z faktur magazynowych polegający na wybraniu wartości tylko pierwszej pozycji faktury z towarem dla kontrahenta UE zamiast wszystkich pozycjiAllSys 3.5.1 z dnia 18/08/2019 r.


[ + ]

 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_221, 11.0.4 i 12.0.2
 • podczas automatycznego wystawiania dokumentów WZ do faktur z towarem uwzględniono wystawianie dokumentów WZ w lukach numeracji według daty wystawienia faktury, która przyjęta jest jako data wystawienia WZ ( ułatwia to ponowne wystawienie WZ w luce numeracyjnej )
 • podczas automatycznego wystawiania faktur magazynowych do dokumentu WZ uwzględniono wystawianie faktur w lukach numeracji według daty wystawienia WZ, która przyjęta jest jako data wystawienia faktury ( ułatwia to ponowne wystawienie faktur w luce numeracyjnej )

[ ! ]

 • poprawiono sumaryczny raport różnic kursowych, w przypadku rozbicia jednej pozycji wpłaty bankowej na kilka dokumentów do zapłaty błędnie liczona była suma różnic kursowych z poszczególnych zapłat dokumentów

[ * ]

 • podczas wystawiania dokumentów rozchodu WZ/RW w luce numeracyjnej w dniu dostawy wcześniejszym niż dzień ostatniej dostawy na WZ/RW mogło wystąpić błędne rozliczenie towaru magazynowego, błędu można było uniknąć wystawiając pusty dokument z poprawnymi datami wystawienia i dostawy towaru a następnie dodać pozycje poprzez edycję dokumentu
 • naprawiono błąd występujący podczas pierwszej instalacji programu polegający na braku możliwości wygenerowania pustej bazy, spowodowany "zapętleniem" się programu podczas próby ustalenia domyślnych uprawnień użytkowników przy wykorzystaniu bazy demonstracyjnej employee.fdb dostarczanej z serwerem Firebird SQL dla wersji 3.0.x w systemie Windows ( nie działa alias do tej bazy w Windows ), po zamknięciu komunikatów należało ręcznie przyciskiem "Utwórz nową bazę dla firmy z listy" utworzyć pustą bazę programu ( błąd nie występował w Linux i macOS )
 • po poprzednich zmianach nieprawidłowo rozliczany był magazyn, towar rozliczany był przy pomocy metody LIFO zamiast ustawionej domyślnie FIFO, w przypadku błędnie rozliczonych towarów należy usunąć i ponownie wystawić dokumenty RW, WZ lub faktury do WZ w których towar rozliczany był na granicy zmiany ceny dostawy ( rozbicie pozycji )
 • po zamknięciu miesiąca w magazynie podczas wystawiania dokumentów WZ/RW nie można było wprowadzić pozycji ze względu na to, że wykazany stan towaru wynosił 0,00 problem spowodowany był błędnie wystawionym dokumentem BO zamknięcia miesiąca, rozwiązaniem problemu było ponowne otwarcie miesiąca, bieżąca wersja generuje poprawne BO zamknięcia miesiąca