Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.5.8 z dnia 29/10/2020 r.


[ $ ]

 • dodanie kodu QR 2D płatności dla aplikacji mobilnych drukowanego na pro formach, fakturach i korektach faktur, kod drukowany jest jeżeli ustawiony jest sposób zapłaty "Przelew", termin zapłaty minimum 1 dzień, kwota do zapłaty jest > 0.00, kontrahent z Polski, w konfiguracji firmy można ustalić nazwę odbiorcy wpłaty ( domyślnie pierwsze 20 znaków nazwy firmy ) oraz wyłączyć wydruk kodu QR
 • wprowadzono zmiany w eksporcie dokumentów do programu Streamsoft KPiR Ala oraz księgi handlowej Prestiż / PRO uwzględniające kody GTU oraz procedury JPK_V7
 • dodano obsługę nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K do eksportu ewidencji sprzedaży uwzględniającej nowe zmiany, kody GTU i procedury sprzedaży
 • dodanie w oknie definicji towaru i usługi załącznika nr 15 do ustawy VAT zawierającej kody PKWiU, przypisany kod GTU, opisy usług i towarów objętych procedurą MPP ( mechanizmem podzielonej płatności powyżej 15 tys. PLN ) z tabeli można wybrać dany kod PKWiU, GTU i MPP do pozycji towaru / usługi

[ + ]

 • ustalono bieżące wersje Javy na 1.8.0_271 i 11.0.9 w komunikatach ostrzegających o aktualności wersji Javy
 • w oknie wyszukiwania kontrahentów umożliwiono wyszukiwanie kontrahenta po dodatkowych danych: kodzie pocztowym, miejscowości, telefonie, email'u oraz nr fax'u
 • w oknie danych kontrahenta w zakładce "Działalność" umieszczono pole dotyczące powiązań podmiotów ( status TP z JPK_V7 ) uwzględniany na dokumentach sprzedaży, domyślnie ustawiony na brak powiązań podmiotów
 • podczas wystawiania dokumentu sprzedaży i zaznaczeniu lub odznaczeniu pola TP ( powiązanie podmiotów ) dodano zapytanie czy zapisać na stałe zmianę o powiązaniach w danych kontrahenta co umożliwi podczas wystawiania kolejnych dokumentów sprzedaży automatyczne uwzględnienie wartości pola TP do JPK_V7
 • w pozycjach dokumentów magazynowych umożliwiono zmianę kodu GTU towaru dla danego dokumentu
 • dodanie flagi FP ( faktura do paragonu ) do procedur JPK_V7 wymagane ustawienie flagi FP w przypadku wystawienia faktury do paragonu na żądanie klienta w okresie do 3 miesięcy od wystawienia paragonu

[ - ]

 • podczas zapisywania konfiguracji pojawia się jeden komunikat zapisu ( usunięto komunikat o zapisaniu loga firmy )
 • podczas wydruku faktur, okno wyboru drukarki jest teraz zamykane po wydrukowaniu dokumentu na drukarce, skraca to czas rozpoczęcia wystawiania kolejnego dokumentu ( nie trzeba dodatkowo zamykać okna )

[ ! ]

 • poprawiono odmianę wyrazów w informacji o ilości dokumentów w oknach wyszukiwania dokumentów
 • skrócono nazwę pliku pdf pro form z "Faktura_Pro_Forma..." na "Pro_forma_..."
 • poprawiono nazwy w komunikatach pro form i faktur pozostałych oraz w oknie edycji dokumentu i jego pozycji
 • wyłączono znacznik faktury zaliczki w oknie edycji pro formy
 • okno edycyjne powiększonych uwag i w słowniku uwag zostało poszerzone aby uwzględnić wielkość dokumentów na, których są drukowane uwagi ujednolicono czcionkę w obu oknach
 • w pro formach naprawiono wybór słownika uwag, wcześniej wybierany był słownik faktur pozostałych zamiast pro form ( należało wtedy naliście wyboru uwag wybrać "do pro form" aby wyświetliła się właściwa grupa uwag )
 • optymalizacja funkcji generujących wydruk loga firmy na dokumentach
 • poprawiono ustawianie flagi MPP podzielonej płatności, dodano brakujący warunek, jeżeli nabywca nie prowadzi działalności gospodarczej, program nie ustawia statusu MPP oraz na wydruku dokumentu sprzedaży nie będzie napisu: mechanizm podzielonej płatności ( status działalności i kraj kontrahenta należy ustawić w zakładce działalność każdego kontrahenta, warunki MPP: kontrahent prowadzi działalność, jest zarejestrowany w Polsce, na dokumencie sprzedaży figuruje towar lub usługa z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz płatność dokumentu brutto przekracza 15 tys. PLN )
 • na fakturach korektach pozostałych i magazynowych zmieniono sposób wyliczenia kwoty do podzielonej płatności drukowanej w uwagach, uwzględnia ona teraz sumę faktury i wystawionych do niej korekt dla skorygowanych towarów i usług objętych MPP
 • ustawiono przenoszenie kodu GTU z i do pozycji dokumentów magazynowych dzięki czemu zmiany kodu bezpośrednio w pozycji dokumentu są poprawne i przy wystawianiu dokumentu WZ/PZ z dokumentu sprzedaży prawidłowo ustawiane
 • poprawiono wyświetlanie informacji o podleganiu towaru pod mechanizm podzielonej płatności w pozycji dokumentu magazynowego
 • zoptymalizowano wydruk faktur pro form, usunięto z wydruku kody GTU i opisu transakcji ( kody zostaną poprawnie przeniesione do faktury )

[ * ]

 • z wydruku zestawienia pro form usunięto błędnie dodane zamówienia do faktur zaliczekAllSys 3.5.7 z dnia 01/10/2020 r.


[ $ ]

 • dodano obsługę kodów GTU towarów i usług w fakturach i korektach sprzedaży do poprawnego generowania danych w pliku JPK_V7 i plikach eksportu danych
 • dodano obsługę kodów opisujących transakcję sprzedaży w fakturach i korektach sprzedaży do poprawnego generowania danych w pliku JPK_V7 i plikach eksportu danych

[ + ]

 • dodano zakładkę rachunków bankowych kontrahenta znajdujących się na białej liście ( zakładka Rachunki w oknie edycji lub podglądu kontrahenta ), weryfikacja kontrahenta na białej liście ( przycisk VAT w zakładce danych kontrahenta ) powoduje aktualizację rachunków bankowych i statusu VAT kontrahenta
 • dodano kalkulator zapłaty za wiele faktur ( przycisk Rozlicz w oknie wyszukiwania faktur ) po wybraniu wielu dokumentów, także w różnych walutach uzyskujemy sumę dokumentów w poszczególnych walutach oraz sumę wszystkich dokumentów przeliczonych na jedną, wybraną walutę zapłaty
 • dodano sprawdzanie wersji serwera SQL Firebird, minimalna wymagana wersja serwera 2.1.X związana jest z wykorzystaniem nowych funkcji
 • dodano informację o kwocie w walucie oryginalnej i w PLN jeżeli waluta oryginalna była inna niż PLN w oknie wyboru rozliczenia faktury oraz faktury korekty ( wywołane przyciskiem "Rozlicz" w oknie wyszukiwania faktur i faktur korekt )
 • ułatwiono wyszukiwanie kontrahenta po nr NIP w przypadku kontrahenta, który jest wprowadzony w starej notacji ze znakami "-" lub zapisanego w nowej notacji bez znaku "-" ale wyszukiwanego w starej notacji ze znakami "-", znaki "-" ignorowane są podczas wyszukiwania po stronie tabeli kontrahentów w bazie danych oraz wpisu z pola wyszukiwania NIP ( minimalna wymagana wersja serwera bazy danych Firebird SQL 2.1.X )
 • umożliwiono podział wpłaty w przelewie na dokumenty w różnych walutach

[ ! ]

 • poprawiono domyślną datę wystawiania KP/KW do faktury lub korekty na bieżącą datę programu, zamiast ostatniej daty wystawionego dokumentu KP/KW
 • poprawiono listę wyboru dokumentów podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego
 • poprawiono wybór kasy przy wystawianiu dokumentu KP/KW do faktury lub korekty, podczas wystawiania domyślnie wybierana jest główna kasa w danej walucie ( wcześniej wybierana była ostatnia kasa zdefiniowana w danej walucie, np. zdefiniowana dodatkowo )AllSys 3.5.6 z dnia 30/07/2020 r.


[ $ ]

 • raporty salda kontrahenta, rozliczenia dokumentów przeliczane są na PLN, ułatwia to weryfikację rozliczenia z kontrahentami w wielu walutach, oraz faktur rozliczanych w kilku walutach jednocześnie
 • umożliwiono rozliczanie faktur w innych walutach niż waluta wystawienia faktury dokumentami kasowymi KP/KW ( np. mieszane rozliczenie w PLN i EUR )

[ + ]

 • ułatwiono najprostszy sposób rozliczania faktur i korekt poprzez oznaczanie i odznaczanie dokumentów jako rozliczonych w oknach wyszukiwania odpowiednio faktur lub korekt
 • ustalono bieżące wersje Javy na 1.8.0_261 i 11.0.8 w komunikatach ostrzegających o aktualności wersji Javy
 • dodano rejestrowanie oraz weryfikację już zarejestrowanych rachunków bankowych podczas sprawdzania firmy na białej liście podatników w tabeli rachunków bankowych firm w bazie danych programu na potrzeby automatycznego importu wyciągów bankowych
 • w zapytaniach do GUS dodano wstępną weryfikację poprawności nr NIP i regon przed wysłaniem zapytania do usługi
 • zmieniono metodę weryfikacji podatnika VAT czynnego na usługę białej listy podatników Ministerstwa Finansów
 • dodano bieżące stawki do wyliczania odsetek ( nowa stopa lombardowa 1,50% od 18-03-2020r., 1,00% od 09-04-2020 r., 0,5% od 29-05-2020r. )

[ ! ]

 • przy rozliczaniu dokumentów kontrahenta wprowadzono tolerancję +/- 0,03 PLN uznania rozliczenia faktury/korekty jako poprawnego z dokumentem KP/KW lub bankowym, związane jest to z przeliczaniem wartości dokumentów w walucie na PLN podczas rozliczania dokumentów płatnościami w innych walutach, kwota tych różnic widoczna jes w końcowym saldzie podczas przeglądu wszystkich dokumentów w oknie salda kontrahenta
 • przy powielaniu faktur na kolejny okres dodano dodatkowe sprawdzenie daty początkowej wystawienia faktur w numeracji miesięcznej
 • przełączono komunikację SOAP z rejestrem VIES na ruch szyfrowany https pomimo braku zmiany w specyfikacji wsdl wprowadzenia całego ruchu szyfrowanego na serwerach VIES w kwietniu 2020 r. ( weryfikacja VIES w wersjach programu AllSys < 3.5.6 nie będzie poprawnie działać )
 • poprawiono wystawianie faktur z pro form, ustalono domyślny sposób zapłaty na "Przelew" z terminem wykonania w dniu wystawienia faktury, oraz ustawiono w uwagach domyślny komunikat o zapłacie całości faktury w dniu wystawienia ( domyślne wartości można zmienić na ekranie edycji wystawionej faktury z pro formy przed zatwierdzeniem faktury )
 • poprawiono początkowe ustalenie daty zapłaty na datę wystawienia faktury generowaną z pro formy
 • dodano brakującą stawkę odsetek ustawowych 5,00% od 01-01-2016 r.
 • naprawiono odczytywanie stopy lombardowej z serwera NBP, przełączono ruch http na szyfrowany https

[ * ]

 • naprawiono tworzenie nowego skrótu do programu na pulpicie w systemie macOS po zakończeniu aktualizacji, od systemu macOS Mojave 10.14 dodatkowe zabezpieczenia w dostępie do plików nie pozwalają na usuwanie skrótów z nr poprzednich wersji z poziomu aplikacji AllSys, skróty z nr poprzednich wersji należy przenosić z pulpitu do kosza samodzielnie po poprawnym wykonaniu aktualizacjiAllSys 3.5.5 z dnia 08/03/2020 r.


[ + ]

 • dodano dodatkowe metody zapłaty do listy wyboru: "Paynow mBank", "Imoje ING", "Blue Media", "Dotpay", "Tpay"
 • dodano funkcję modyfikacji miesiąca i roku podczas powielania faktur, pro form oraz rachunków w pozycjach dokumentów na kolejny ( dotyczy opisu pozycji z usługą ciągłą: biura rachunkowe, prawne, itp. w których używamy zwrotu np. "Usługa księgowa za Luty/2020r.", "Usługa prawna za marzec." ), obsługiwane wzorce: początek: " za " lub " ZA ", miesiące: "Styczeń", "styczeń", "STYCZEŃ", "01", "1", łącznik miesiąca z rokiem: "/", "-", " ", rok: "2020", "20"
 • dodano możliwość wybrania wspólnej daty zapłaty powielanych faktur pozostałych, pro form i rachunków pobieranej z formularza powielania
 • ustalono bieżące wersje Javy na 1.8.0_241 i 11.0.6 w komunikatach ostrzegających o aktualności wersji Javy

[ - ]

 • podczas powielania pozycji faktur, pozycje zawierające towar rozliczany magazynem domyślnie nie są powielane, należy podczas powielania zaznaczyć opcję przeniesienia pozycji z towarami, pozycje takie przeniesione zostaną z ceną towaru ale bez ilości i wartości, które należy odpowiednio uzupełnić podczas edycji powielonej faktury ze względu na konieczność wystawienia dokumentów WZ do każdej faktury z takimi pozycjami
 • podczas wystawiania faktury z pro formy pominięto okno z datami wystawienia i dostawy / wykonania faktury, przyjmując domyślnie bieżący dzień, daty można zmienić bezpośrednio w wystawionej fakturze

[ ! ]

 • poprawiono sposób wyboru rodzaju płatności z rozwijanej listy wyboru we wszystkich modułach wystawiających faktury i faktury korekty
 • poprawiono tworzenie nowego i usuwanie poprzedniego skrótu do programu na pulpicie w systemie macOS podczas instalacji lub aktualizacji
 • poprawiono błąd związany z brakiem walidacji nr tabeli NBP, podczas aktywacji napisu pomocy zawierającego datę publikacji kursu NBP
 • poprawiono błąd wyboru domyślnego przycisku, w zmodyfikowanym oknie komunikatów systemowych aplikacji

[ * ]

 • po wystawieniu faktury z pro formy oraz zrezygnowaniu z wystawionej faktury bezpośrednio w oknie wygenerowanej faktury, faktura nie była usuwana, fakturę można było usunąć przechodząc do okna wyszukiwania faktur pozostałychAllSys 3.5.4 z dnia 06/01/2020 r.


[ + ]

 • dodano brakującą walutę GBP w zestawieniu sprzedaży w zamkniętym miesiącu oraz podsumowanie miesiąca po przeliczeniu do PLN wszystkich faktur walutowych razem z fakturami w PLN ( całość sprzedaży w PLN )
 • dodanie obsługi nr BDO na rachunkach, fakturach sprzedaży i dokumentach magazynowych WZ, BO, IN, numer należy wprowadzić w stałych parametrach firmy w głównej zakładce danych firmy, nr będzie widoczny od tego momentu na wystawionych nowych fakturach obok nr NIP lub w dokumentach magazynowych WZ w nagłówku pod symbolem "WZ"
 • dodanie nowej wersji JPK_FA(3) zawierającej zamówienia do zaliczek oraz informację dotyczącą mechanizmu podzielonej płatności
 • dodano oddzielne okno obsługi zamówień do faktur zaliczkowych, związane jest to ze zmianą obsługi faktur zaliczek w pliku raportującym JPK_FA, plik JPK_FA w wersji 3 ( obowiązującej od 01-11-2019 r. ) wymaga generowania w strukturze xml szczegółowej informacji dotyczącej zamówień do faktur zaliczek oraz nr poprzednich faktur zaliczkowych ( nie można teraz w fakturze zaliczce w uwagach opisywać zamówienia, jeżeli jest taka potrzeba należy wygenerować oddzielne zamówienie i wybrać je do faktury zaliczki przyciskiem Zamówienia w oknie faktury zaliczkowej )

[ ! ]

 • poprawiono rozchód towaru magazynowego przy wystawianiu dokumentów magazynowych rozchodu i faktur zawierających ten sam towar magazynowy w różnych cenach zakupu
 • podczas odczytu konfiguracji sprawdzane jest istnienie połączenia domyślnego w przypadku braku takiego połączenia, domyślnym połączeniem staje się pierwsze połączenie na liście
 • poprawiono zapis domyślnej nazwy połączenia i domyślnego loginu podczas wykonywania aktualizacji bazy danych programu i późniejszego restartu aplikacji po aktualizacji bazy danych

[ * ]

 • naprawiono błąd w zestawieniu sprzedaży zamkniętego miesiąca polegający na wliczaniu faktur pro forma nie będących dokumentami sprzedaży do zestawienia całkowitej sprzedaży w zamkniętym miesiącu
 • naprawiono błąd powodujący brak możliwości uruchomienia strony programu w przeglądarce internetowej z okna "O programie" aplikacji, błąd spowodowany był spacją poprzedzającą wpisany adres strony
 • naprawiono błąd występujący w oknie konfiguracji stałych parametrów firmy podczas odczytywania konfiguracji archiwalnej, konfiguracji nie można było wczytać w całości i nie pojawiał się przycisk przywrócenia poprzedniej konfiguracji, część parametrów nie ulegała zmianie, ponieważ była wczytana z bieżącej konfiguracji
 • naprawiono błąd w rachunkach polegający na braku możliwości wyszukania rachunków ( zablokowanie możliwości obsługi rachunków ) w przypadku zamknięcia procesu programu AllSys przez system ( np. podczas restart systemu ) oraz jednocześnie otwartym oknie wystawiania nowego rachunku