AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.5.1 z dnia 18/08/2019 r.


[ + ]

 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_221, 11.0.4 i 12.0.2
 • podczas automatycznego wystawiania dokumentów WZ do faktur z towarem uwzględniono wystawianie dokumentów WZ w lukach numeracji według daty wystawienia faktury, która przyjęta jest jako data wystawienia WZ ( ułatwia to ponowne wystawienie WZ w luce numeracyjnej )
 • podczas automatycznego wystawiania faktur magazynowych do dokumentu WZ uwzględniono wystawianie faktur w lukach numeracji według daty wystawienia WZ, która przyjęta jest jako data wystawienia faktury ( ułatwia to ponowne wystawienie faktur w luce numeracyjnej )

[ ! ]

 • poprawiono sumaryczny raport różnic kursowych, w przypadku rozbicia jednej pozycji wpłaty bankowej na kilka dokumentów do zapłaty błędnie liczona była suma różnic kursowych z poszczególnych zapłat dokumentów

[ * ]

 • podczas wystawiania dokumentów rozchodu WZ/RW w luce numeracyjnej w dniu dostawy wcześniejszym niż dzień ostatniej dostawy na WZ/RW mogło wystąpić błędne rozliczenie towaru magazynowego, błędu można było uniknąć wystawiając pusty dokument z poprawnymi datami wystawienia i dostawy towaru a następnie dodać pozycje poprzez edycję dokumentu
 • naprawiono błąd występujący podczas pierwszej instalacji programu polegający na braku możliwości wygenerowania pustej bazy, spowodowany "zapętleniem" się programu podczas próby ustalenia domyślnych uprawnień użytkowników przy wykorzystaniu bazy demonstracyjnej employee.fdb dostarczanej z serwerem Firebird SQL dla wersji 3.0.x w systemie Windows ( nie działa alias do tej bazy w Windows ), po zamknięciu komunikatów należało ręcznie przyciskiem "Utwórz nową bazę dla firmy z listy" utworzyć pustą bazę programu ( błąd nie występował w Linux i macOS )
 • po poprzednich zmianach nieprawidłowo rozliczany był magazyn, towar rozliczany był przy pomocy metody LIFO zamiast ustawionej domyślnie FIFO, w przypadku błędnie rozliczonych towarów należy usunąć i ponownie wystawić dokumenty RW, WZ lub faktury do WZ w których towar rozliczany był na granicy zmiany ceny dostawy ( rozbicie pozycji )
 • po zamknięciu miesiąca w magazynie podczas wystawiania dokumentów WZ/RW nie można było wprowadzić pozycji ze względu na to, że wykazany stan towaru wynosił 0,00 problem spowodowany był błędnie wystawionym dokumentem BO zamknięcia miesiąca, rozwiązaniem problemu było ponowne otwarcie miesiąca, bieżąca wersja generuje poprawne BO zamknięcia miesiącaAllSys 3.5.0 z dnia 27/06/2019 r.


[ $ ]

 • dodano nową wersję pliku JPK_FA(2) obowiązującą od 01-07-2019 r.

[ + ]

 • w oknie wyszukiwania wyciągów bankowych umożliwiono wydruk zestawienia różnic kursowych występujących w wyciągu walutowym ( przycisk Drukuj, należy wybrać wyciąg bankowy lub różnice kursowe do wyciągu )
 • aktualizacja komunikatu dotyczącego bieżącej aktualnej wersji Javy do wersji 1.8.0_211
 • w dokumentach magazynowych dodano dodatkowe pole daty dostawy towaru dla dokumentów już wystawionych przyjęto domyślnie, że data wystawienia jest datą dostawy / przyjęcia towaru magazynowego
 • w pliku JPK_MAG dodano możliwość wyboru dokumentów po dacie dostawy / przekazania towaru lub wystawienia / rejestracji dokumentu
 • dodano wspólne dla wszystkich systemów operacyjnych ikony komunikatów ( ze względu na błąd w pobieraniu ikon z UIManager'a w JDK Mac OS X )
 • w pliku JPK_FA(2) umożliwiono dodatkową selekcję dokumentów sprzedaży dla wybranego kontrahenta ( np. do kontroli krzyżowej faktur )
 • dodano możliwość wydruku nr dokumentu źródłowego na dokumentach PZ/WZ ( opcję włącza się w stałych parametrach firmy w zakładce: Sprzedaż magazyn, " [x] Drukuj nr dokumentu źródłowego ( np. nr faktury ) na dokumentach WZ/PZ "

[ - ]

 • wyłączenie z różnicy kursowej od środków własnych przelewów z konta walutowego na konta prywatne nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ( należy wprowadzić kurs operacji własnej 0,0000 )

[ ! ]

 • poprawiono szerokość kolumn w powiększeniach tabel w fakturach magazynowych, korektach magazynowych i dokumentach magazynowych
 • z poziomu wyszukiwania dokumentów PZ/WZ nie można było wejść do korekty magazynowej z której został wygenerowany PZ/WZ
 • poprawnie przypisano numery NIP 517... do US w Rzeszowie
 • poprawiono wystawianie faktur korekt magazynowych
 • poprawiono import wyciągów w plikach csv mBank

[ * ]

 • program nie mógł wykonać aktualizacji do wersji 3.4.9 w systemie Mac OS X lub po zainstalowaniu instalatorem 3.4.9 nie uruchamiał się ( uruchamianie kończyło się na animacji kół zębatych ) spowodowane to było brakiem możliwości pobrania i ustawienia ikon komunikatów, ostatnią poprawną wersją dla systemu Mac OS X jest AllSys 3.4.8 w przypadku zainstalowania wersji 3.4.9 należy dokonać ponownej instalacji wersji 3.4.8, która działa prawidłowoAllSys 3.4.9 z dnia 14/04/2019 r.

[ $ ]

 • umożliwiono skalowanie aplikacji w zależności od rozdzielczości monitora, początkowa wartość ustawiana jest automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, dobraną automatycznie wartość można zmienić z poziomu menu: 9 System -> 6 Konfiguracja stanowiska pracy ( wyłączenie skalowania wartość: 0, automatyczne skalowanie okien: zaznaczenie: [x] Automatyczne skalowanie okien aplikacji )
 • dodano możliwość importu wyciągów bankowych w module kasa-bank, w oknie wprowadzania pozycji wyciągu przy pomocy przycisku [Import] można wczytać pozycje wyciągów z następujących banków: plik CSV mBanku, CSV Santander ( BZWBK ), Elixir PKO BP ( iPKO Biznes ), MT940 Alior Bank, MT940 Bank Pekao ( PekaoBIZNES24 ), MT940 PKO BP ( iPKO Biznes ), pliki mogą zawierać po kilka wyciągów ( MT940 ) oraz zawierać transakcje z dowolnego okresu, podczas importu brane pod uwagę są transakcje z zakresu wyciągu, wczytane do wyciągu są kolejne transakcje po dacie ostatniej transakcji znajdującej się w wyciągu z wyjątkiem pustego wyciągu, gdzie wczytywane są transakcje włącznie z transakcjami z dnia otwarcia wyciągu, dalsze importy są w trakcie opracowania

[ + ]

 • dodano nowego producenta VM Javy firmę Amazon.com Inc., ze względu na zmianę licencjonowania Javy przez firmę Oracle od 04-2019 r. zalecaną wersją Javy do uruchamiania programu jest darmowa wersja JDK Amazon Corretto 8
 • w oknie podglądu wydruku po kliknięciu ikony dyskietki, czyli wybraniu opcji zapisu wydruku do pliku, domyślną nazwą pliku staje się nazwa raportu ( można zmienić ), oraz domyślny początkowy rodzaj pliku ustalony jest PDF ( pliki Acrobat Reader'a, można zmienić ), w nazwie pliku nie trzeba teraz dopisywać rozszerzenia, zostanie ono dodane automatycznie podczas zapisu pliku
 • dodano komunikaty ostrzegawcze dotyczące NIP oraz NIP UE po negatywnej weryfikacji wprowadzonego numeru NIP
 • dodano weryfikację zgodności NIP UE z wzorcem dla danego kraju w przypadku błędnego NIP UE znaki wyświetlane są na czerwono po przeprowadzeniu negatywnej weryfikacji ( identycznie jak dla NIP PL )
 • dodano za numerem konta bankowego symbol waluty konta np: dla konta w walucie PLN pojawi się wpis na końcu numeru ...XXXX XXXX (PLN)
 • zmiana bieżącej wersji Javy 1.8 do 1.8.0_201 i Javy 11 do 11.0.2 do komunikatu ostrzegającego o braku aktualnej Javy
 • w przypadku zmiany opisu użytkownika nie ma teraz wymogu restartu aplikacji dla zaakceptowania zmian
 • dodano ikony do poprawnego skalowania pól zaznaczenia i przycisków wyboru ( CheckBox, RadioButton, CheckBoxMenuItem )
 • w oknie obsługi wyliczenia odsetek, dodano przycisk powiększenia edytora szczegółowego opisu zadłużenia ( dłużnika )
 • dodano obsługę kursora oczekiwania do okienka pobierania kursów walut z NBP
 • w okienkach o programie zmieniono opisy, dodano informacje systemowe dotyczące wersji systemu, serwera SQL Firebird, nazwy bieżącej bazy danych i pełnej ścieżki do bazy danych ( informacja potrzebna np. do konfiguracji drugiego komputera w sieci łączącego się z bazą danych )
 • poprawiono okno wyboru kursu walut tabeli C dodano strzałki "< --" sugerujące wybór kursu zakupu lub sprzedaży waluty
 • zwiększono rozmiar konsoli komunikatów systemowych ( okno domyślnie ukryte )

[ - ]

 • usunięto na wydrukach faktur i faktur korekt dla kontrahenta z Polski początkowe litery pełnego numeru IBAN konta bankowego dotyczące oznaczenia kraju banku ( "PL" ), na wydruku są teraz tylko same cyfry, w przypadku posiadania konta w innym kraju UE początkowe litery kraju będą drukowane

[ ! ]

 • poprawiono zapis nietypowych znaków UTF8, część rozpoznanych znaków zamieniana jest na odpowiednik ASCII bez "ogonka" znaki nieznane zamieniane są na kropkę, problem pojawia się przy wklejaniu z innych programów nazw firm lub usług co w efekcie powodowało błędy na wydrukach lub błędy w plikach JPK, których nie można było odczytać
 • poprawienie sortowania dokumentów w oknie stanu i obrotów towaru
 • poprawienie obsługi pól daty w oknach stanu i obrotów towaru
 • poprawiono wyliczanie stanu towaru na podstawie rozliczenia według dokumentów oraz ceny towaru ( do okna oraz raportu stanu towaru )
 • poprawienie nazwy urzędu skarbowego z Urząd Skarbowy w Strzelnie na Urząd Skarbowy w Strzelinie
 • poprawiono wybór rachunku bankowego z dodatkowych rachunków bankowych, teraz podwójne kliknięcie lub klawisz Enter w oknie wyboru rachunków powoduje wybór rachunku ( wcześniej edycję rachunku ) w przypadku wejścia do słownika rachunków z menu programu podwójne kliknięcie lub klawisz Enter powoduje wejście do edycji rachunku bankowego ( niezależnie od wyświetlanego okna klawisz Spacja lub przycisk edycja uruchamia zawsze edycję rachunku bankowego )
 • poszerzono pole NIP w oknie edycji danych kontrahenta w celu pokazania całości NIP krajów UE o długich numerach składających się z 12 znaków
 • dodano weryfikację wybranego samodzielnie dodatkowego nr konta bankowego przyciskiem [ Konto ] lub [ Konto PLN ] w oknie edycji faktury lub korekty, w przypadku zmiany waluty zapłaty po fakcie wybrania numeru konta zapłaty, wybrany dodatkowy rachunek mógł być nieprawidłowy dla danej waluty
 • zwiększono wielkość fontu w kwotach zestawień płatności dokumentów, terminów zapłaty i sald kontrahentów oraz wysokość wiersza zwiększając czytelność raportów
 • poprawiono szerokości pola poprzedniej daty wystawienia i dostawy faktury w oknach obsługi faktur korekt
 • poprawiono szerokość pola nr rachunku w obsłudze dodatkowych rachunków bankowych
 • poprawiono obsługę wyłączenia kursora oczekiwania po wyjściu z edycji zlecenia transportowego
 • poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w tabelce pozycji faktury korekty magazynowej
 • zmodyfikowano szerokości pól w oknie konfiguracji firmy: nip, nip UE adres, miejscowość, numery rachunków bankowych
 • poprawiono zatwierdzanie daty po wyborze z kalendarza w dokumentach kasowych
 • minimalnie poszerzono pole nr faktury, nr faktury korekty we wszystkich modułach fakturujących
 • poprawiono komunikaty dotyczące ścieżki folderów do bazy danych i nazwy bazy danych, dodano więcej informacji dotyczących prawidłowego ustawienia ścieżki i nazwy bazy, komunikaty z ostrzeżenia zamieniono na komunikaty błędu.
 • poprawiono obsługę kursora oczekiwania podczas wydruku zestawienia odsetek
 • poprawiono obsługę okienka pobierania kursu NBP
 • powiększono długość pola ulica w oknie obsługi kontrahenta oraz inne drobne przesunięcia pól oraz długości pól
 • poprawiono wyświetlanie tabelki kalendarza w Windows, Mac OS X, Linux
 • poprawiono podpowiedź do obsługi przycisku ścieżki bazy danych w oknach konfiguracji bazy danych
 • poprawiono funkcjonalność okna wczytywania pliku licencji programu
 • poprawiono wyświetlanie domyślnej pozycji kalendarza względem przycisku wywołującego kalendarz
 • zamykanie okienka kalendarza przyciskiem [X] w systemach Linux z GNOME powoduje teraz zamknięcie kalendarza a nie przepisanie daty do przypisanego pola
 • zmieniono opisy przycisków w głównym oknie wyszukiwania relacji CRM na bardziej przyjazne nazwy

[ * ]

 • w przypadku wprowadzenia nowego rachunku bankowego występował błąd podczas wprowadzania pierwszego wyciągu związany z błędnym ustaleniem dostępnego salda debetowego rachunku, pierwszy wyciąg tworzył się bardzo długo i to był jedyny efekt tego błędu ( program długo generuje błąd Javy do logu programu ), późniejsze operacje nie generują błędu i wykonują się bez opóźnień
 • w obsłudze towarów magazynowych błędnie ustalono przeciwną metodę LIFO zamiast FIFO w obsłudze magazynu przy dokumentach PZ, PW, WZ, RW dokumenty BO i IN prawidłowo uczestniczyły w rozliczeniach
 • naprawiono reakcję na przycisk wydruk miesiąca sprzedaży w magazynie, w przypadku braku miesiąca i przyciśnięciu przycisku wydruk, program zawieszał się na chwilę, w tej chwili dodano komunikat o braku miesiąca do wydruku
 • naprawiono okno dodawania / edycji cen umownych towarów dla danego kontrahenta ( w oknie pojawiał się problem przy przełączaniu z rabatu pocentowego na ustaloną stałą cenę netto / brutto )
 • poprawiono obsługę okna stan towaru w module MAGAZYN, przy zamykaniu okna kiedy aktywnym polem była data, okno zamykało się bardzo długo ( występował błąd ) nie miało to żadnego wpływu na poprawne działanie programu oprócz opóźnienia w działaniu
 • naprawiono wydruk zestawienia odsetek, wydruk był tworzony długo ( powodem był błąd w przygotowaniu zestawienia dokumentów zadłużeniowych bez wyliczonych odsetek, którego efektem był brak na wydruku tego fragmentu zestawienia )
 • poprawiono eksport danych do programu Streamsoft PRO / Prestiż w przypadku braku danych kontrahenta z UE, w docelowym systemie nie można było zaimportować paczki danych w której był nowy kontrahent z UE, problem można ominąć dopisując nowych kontrahentów w systemie Streamsoft ręcznie i ponawiając import paczki danych


AllSys 3.4.8 z dnia 19/12/2018 r.

[ + ]

 • domknięto od "góry" weryfikację wersji Javy, dla pełnej zgodności, w przypadku zainstalowania wersji Javy 11, w związku z brakiem modułów java.xml.bind i java.xml.ws nie będzie działała obsługa sprawdzania regon, pliki JPK oraz sprawdzanie Vies, pozostałe funkcje programu działają poprawnie ( dlatego jest tylko ostrzeżenie ) po wprowadzeniu w jednej z kolejnych wersji programu brakujących bibliotek bezpośrednio do programu AllSys osiągnięta zostanie pełna zgodność z najnowszą wersją Javy 11
 • dodano informację o aktualnej najnowszej bieżącej wersji Javy 11.0.1

[ - ]

 • wyłączono domyślny wydruk nr faktury na WZ i nr faktury korekty na PZ ze względu na to, że nie uwzględniono w ustawieniach konfiguracji możliwości wyłączenia tej opcji na wydruku, po dodaniu konfiguracji wydruk numerów zostanie ponownie uwzględniony na dokumentach

[ ! ]

 • poprawiono zmienną user agent aktualizacji poprzez usunięcie końcowej spacji przed nawiasem w nazwie wersji produkcyjnej

[ * ]

 • w wyniku dodania weryfikacji najnowszej głównej wersji Javy wyeliminowano zawieszenia programu podczas próby sprawdzania Vies, regon oraz błędu podczas generowania pliku JPK w wersji 11 Javy


AllSys 3.4.7 z dnia 13/12/2018 r.

[ + ]

 • dodano możliwość zapisu rachunków pozostałych do pliku pdf
 • dodano obsługę walut i rozliczenia w PLN rachunków pozostałych
 • na wydrukach faktur i faktur korekt umożliwiono dodanie komunikatu o statusie "vat" kontrahenta w rejestrze Vies UE i VAT PL ( domyślnie komunikat jest wyłączony, włączenie w menu: 9 System -> 4 Konfiguracja firmy [...] -> 1 Stale parametry -> zakładka: Inne parametry, menu rozwijane: Drukuj datę sprawdzenia kontrahenta w Vies / Vat [Tak/Nie]
 • w przypadku wydruku faktury lub faktury korekty ze stawką NP wystawionej dla kontrahenta z Polski prowadzącego działalność, który w słowniku firm posiada wprowadzony zwykły NIP składający się tylko z cyfr, zostanie na wydruku przedstawiony jako nip UE: PLXXXXXXXXXX ( po poprawnej weryfikacji prawidłowości NIP )
 • do "dymka" informacyjnego wyświetlanego po ustawieniu kursora myszki na nazwie kontrahenta w oknie dokumentu dodano informację o statusie Vies/VAT oraz dacie ostatniego sprawdzenia w rejestrach
 • zmodyfikowano funkcje obsługujące połączenie z serwerem NBP, GUS, Vies Vat oraz serwera aktualizacji AllSys, wydłużono czas oczekiwania na połączenie i przesył danych do 15 sekund, dodano zmienną "User-Agent" do wszystkich połączeń ( połączenie jest w tej chwili identyfikowane jako ruch z przeglądarki internetowej i nie przedstawia się jako Java z wyjątkiem serwera aktualizacji AllSys, gdzie w celu odróżnienia od innego oprogramowania Javy dodano nazwę i wersję programu do zmiennej "User-Agent" połączenia internetowego
 • dodano do konfiguracji możliwość włączenia lub wyłączenia wydruku na fakturach pozostałych oraz korektach informacji o nr PZ/WZ jeżeli do faktury lub korekty wystawione zostały dokumenty magazynowe ( domyślnie opcja jest włączona )
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty do okien informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty w zestawieniach stanów i obrotów towarów magazynowych
 • umożliwiono działanie programu w nowej wersji JDK 10.x.x
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_191, 10.0.2
 • dodano możliwość wystawiania faktur korygujących w pełnym zakresie do faktur magazynowych z towarem oraz faktur korygujących pozostałych zawierających pozycje z towarem
 • dodano możliwość wystawiania w fakturach pozostałych pozycji z towarem magazynowym, wystawienie takiej faktury powoduje wystawienie dokumentu WZ w danym magazynie ( wymagany jest dodatkowy moduł MAGAZYN )
 • umożliwiono działanie programu na serwerze SQL Firebird w wersji 3.x.x, w przypadku przejścia już działającego programu na nowy serwer konieczna jest archiwizacja programem gbak bazy programu ( domyślna nazwa: allsys.fdb ) w poprzedniej wersji serwera 2.5.x a następnie po zmianie wersji serwera na 3.0.x wypakowanie bazy programem gbak z wersji 3.0.x w tym samym miejscu, należy także usunąć bazę winsoft-lic.fdb przed pierwszym uruchomieniem, baza zostanie automatycznie wygenerowana po uruchomieniu programu
 • zaktualizowano bibliotekę Jaybird do wersji 3.0.5 ( ze względu na zmiany w obsłudze użytkowników serwera SQL Firebird 3.0.x program wymusza aktualizację biblioteki z wersji 2.2.X przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji )
 • dodano eksport sprzedaży do programu Streamsoft Prestiż / PRO
 • wyodrębniono oddzielny przycisk dla towaru i usługi w oknie obsługi faktury magazynowej
 • dodano wszystkie waluty z tabeli NBP do faktur transportowych do wyboru waluty frachtu, dodano automatycznie przeliczniki walut
 • dodano kalkulator rabatu/narzutu w fakturach korektach transportowych do korekty wartości frachtu ( np. do wyliczenia skonta ), przycisk kalkulatora znajduje się obok pola wartość korekty frachtu
 • dostosowano wydruk faktur korekt do korekty waluty zapłaty
 • dodanie opisu waluty do wartości wierszy w przypadku korekty waluty w fakturach korektach
 • w przypadku korekty waluty na wydruku w uwagach dodatkowo pojawia się informacja o dokonaniu korekty waluty faktury z informacją z jakiej waluty na jaką
 • dodanie możliwości wystawienia dowolnej ilości korekt do jednej faktury transportowej
 • dodanie do faktury korekty transportowej możliwości korekty waluty zapłaty i waluty zlecenia transportowego
 • dodano do faktury korekty pozostałej możliwość korekty waluty zapłaty oraz przeliczenia wartości na potrzeby księgowości w PLN

[ - ]

 • usunięto okno wyboru towar / usługa przy dodawaniu nowej pozycji faktury magazynowej
 • usunięto okno do wyboru czynności na pojedynczej fakturze korekcie transportowej
 • zdjęto blokadę na fakturach korektach pozostałych w przypadku korekt związanych ze zmianą waluty lub kursu, nie było można zapisać pozycji z opisem, teraz jeżeli jest taka potrzeba można w takiej pozycji wprowadzić tylko opis korekty ( jeżeli jest potrzeba pokazania pozycji faktury na fakturze korekcie dla jej większej czytelności )

[ ! ]

 • poprawiono wydruk zestawienia rachunków pozostałych, uwzględniono rozliczenie rachunków w walucie
 • poprawiono wydruk długiej nazwy odbiorcy na rachunkach pozostałych
 • w dymku opisu kontrahenta poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta poprzez usunięcie poprzedzających i końcowych spacji, oraz nip poprzez usunięcie spacji i znaków "-"
 • poprawiono wyświetlanie dymku pomocy po najechaniu kursorem myszy na nazwę i obraz towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego w przypadku nazwy składającej się z więcej niż jednego wiersza
 • poprawiono wydruk nazwy towaru składającej się z więcej niż jednego wiersza w zestawieniach stanów i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono walidację daty wykonania / dostawy towaru w fakturach korygujących we wszystkich modułach
 • poprawiono kolejność rozliczenia ilości towaru w oknie stanu towaru w dokumentach dostawy towaru
 • podczas eksportu danych do systemów księgowych ustawiono początkowy zakres wybranej daty na dane z poprzedniego miesiąca
 • poprawiono sortowanie dokumentów w kolejności wystawienia jednego dnia w oknie obrotów i stanów towarów magazynowych
 • rozdzielenie sprzedaży towarów do krajów UE ( stawka VAT 0% ) od usług ( stawka VAT NP ) świadczonych w UE w zestawieniu VAT-UE, wcześniej nie była uwzględniona sprzedaż towarów ( przypisana była stawka NP )
 • uwzględnienie wszystkich 5 pozycji faktur transportowych w zestawieniu VAT-UE ( pozycja 4 i 5 nie była uwzględniona wcześniej )
 • poprawiono pobieranie danych firmy z rejestru VIES, w przypadku znaków ze specyficznych stron kodowych nie znajdujących się w CP-1250 błędnie tworzone były pliki eksportu danych xml JPK oraz na wydrukach faktur pojawiały się zamiast liter "kwadraciki", aktualnie podczas przenoszenia danych firmy z VIES do formularza danych kontrahenta znaki zastępowane są znakami bez dodatkowego "ogonka" ( między innymi dotyczy to alfabetów: łotewskiego, litewskiego, estońskiego )
 • zwiększono ilość znaków w polu nr dokumentu zewnętrznego z 20 do 30 w dokumentach magazynowych
 • poszerzono główne okno aplikacji w celu poprawnego wyświetlania menu
 • w oknie logowania w przypadku wpisania błędnego hasła nie można było uruchomić programu po ponownym wpisaniu hasła, program musiał być ponownie uruchomiony żeby zaakceptować ponownie wpisane poprawne hasło
 • wprowadzenie zamiast nazwy bazy danych, pełnej ścieżki do bazy danych powodowało błędy oraz brak możliwości poprawnego wygenerowania bazy zawierającej przydzielone stanowiska pracy w sieci komputerowej
 • w przypadku zdefiniowania kilku połączeń do serwerów baz danych nie można było ustalić poprawnie domyślnych użytkowników programu dla danego serwera Firebird
 • w fakturach korektach poprawiono otwarcie okna wyszukiwania faktur korekt, okno otwiera się teraz z ustawionym rodzajem ostatnio wystawionej faktury korekty
 • poprawiono przedstawienie wartości podatku VAT na "-----" zamiast 0,00 w przypadku stawki VAT NP w tabelce pozycji faktur korekt transportowych
 • poprawiono przejście kursorem w lewo w polu wartość okna kalkulatora przeliczania z waluty frachtu na walutę zapłaty w edycji pozycji faktury transportowej ( wcześniej wciśnięcie kursora w lewo powodowało przejście do poprzedniego elementu formularza zamiast do kolejnej cyfry z lewej strony )
 • na fakturach korektach walutowych pozostałych dla kontrahenta z PL nieprawidłowo drukowany był opis walut przy kursie waluty dla przykładu: 1 EUR = 4,1234 EUR zamiast 1 EUR = 4,1234 PLN

[ * ]

 • podczas wystawiania faktur korekt poprawiono pobieranie bieżących danych kontrahenta, wcześniej do kontrahenta w korekcie pobierano dane historyczne z faktury i nie były brane pod uwagę późniejsze zmiany danych kontrahenta od czasu wystawienia faktury, w przypadku braku zmian w danych kontrahenta problem nie występował
 • naprawiono błąd polegający na możliwości usunięcia pozycji z towarem na dokumencie przychodu magazynu PZ/PW/BO w momencie kiedy został już wydany towar dokumentami rozchodowymi WZ/RW z dokumentu przychodu
 • naprawiono pobieranie kursu waluty od waluty UAH do końca listy wyboru waluty frachtu w fakturach transportowych
 • podczas powielania faktur pozostałych w przypadku zmienionych danych kontrahenta po wystawieniu powielanej faktury, dane kontrahenta były wypełniane nieprawidłowo ( z poprzedniej faktury zamiast danych aktualnych )
 • podczas eksportu danych do programu Ala firmy Streamsoft, błędnie przekazywana była suma VAT faktur i korekt magazynowych dla stawki 8%, w miejsce sumy VAT 8% przekazywana była suma VAT 23%
 • naprawiono faktury korekty pozostałe walutowe dla kontrahenta z PL w przypadku korekty kursu waluty nie było wyliczenia VAT w PLN na wydruku faktury korekty


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .