Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.6.1 z dnia 30/11/2022 r.


[ + ]

 • ustalono bieżącą aktualną wersję Javy na 1.8.0_351, 11.0.7, 17.0.5, 19.0.1
 • dodanie nowej stawki stóp procentowych 7,25% do wyliczeń odsetek na podstawie stopy lombardowej
 • dodano generowanie skrótu do aplikacji na pulpicie w Windows 10/11 w przypadku kiedy użytkownik zalogowany jest online i folder pulpitu znajduje się domyślnie na dysku OneDriveAllSys 3.6.0 z dnia 15/08/2022 r.


[ + ]

 • ustalono bieżącą aktualną wersję Javy na 1.8.0_342

[ ! ]

 • poprawiono ustalanie nazwy hosta w systemie macOS w przypadku nazwy z dodaną domeną poprzez usunięcie domeny, problem powodował błędne wymuszanie przełączania licencji do nowego stanowiska pracy

[ * ]

 • naprawiono generowanie plików JPK_FA (3) JPK_FA (4) błędy występowały w przypadku kontrahentów z UE i poza UE, błąd powodował utworzenie pliku JPK bez kompletu faktur sprzedażyAllSys 3.5.9 z dnia 17/07/2022 r.


[ $ ]

 • od wersji 3.5.9 programu zalecaną wersją serwera SQL Firebird jest aktualna wersja 3.0.x ( na chwilę obecną 3.0.10 ), bazy danych utworzone w poprzedniej wersji 2.5.x można migrować poprzez wykonanie kopii fbk w starej wersji serwera i odzyskanie z kopii w nowej wersji serwera ( należy pamiętać o zrobieniu kopii w starej wersji serwera 2.5.x a po odinstalowaniu starej wersji 2.5.x i zainstalowaniu nowej 3.0.x należy przed odzyskaniem kopii dodać domyślnych użytkowników programu, oraz innych, naprawić innym użytkownikom uprawnienia do tabel po procesie odzyskania danych z kopii )
 • dodano polecenia tworzenia kopii fbk i odzyskiwania z kopii fbk baz danych serwera Firebird ( konieczne do zabezpieczania danych oraz przy migracji z wersji 2.5.x do wersji 3.0.x serwera SQL Firebird )
 • dodano pełną obsługę domyślnej autoryzacji "Srp" serwera SQL Firebird od wersji 3.0.0, pozostawiając zgodność z wersją 2.5.X i z metodą "Legacy_Auth" w wersji 3.0.X
 • dodano nowe kody IED i WSTO_EE do procedur JPK_V7 obowiązujące od 01-01-2022r.
 • dodano nowe wersje plików JPK_V7M(2), JPK_V7K(2) obowiązujące od 01-01-2022r. JPK_FA(4) obowiązujący od 01-04-2022r.
 • zmiana danych firmy odpowiedzialnej za rozwój i sprzedaż programu AllSys od dnia 26-11-2021r. z firmy P.H.U. "WINSOFT" Krzysztof Kolasa na firmę Winsoft Sp. z o.o.
 • zaktualizowano bibliotekę raportów JasperReports z wersji 6.0 do wersji 6.19.1 oraz biblioteki pomocnicze
 • zaktualizowano bibliotekę połączenia do bazy danych Jaybird z wersji 3.0.9 do wersji 4.0.6

[ + ]

 • w oknie "O programie" dodano informację o adresie/IP serwera Firebird
 • dodano kod XI Irlandii Północnej do kodów państw UE
 • dodanie nowych stawek stóp procentowych 1,00%, 1,75%, 2,25%, 2,75%, 3,25%, 4,00%, 5,00%, 5,75%, 6,50%, 7,00% do wyliczeń odsetek na podstawie stopy lombardowej
 • dodano automatyczny zapis ostatnich ustawień wszystkich parametrów wyszukiwania towaru w oknie wyszukiwania towarów w ustawieniach użytkownika ( w poprzedniej wersji pamiętany było tylko wybór domyślnego pola wyszukiwania po nazwie lub indeksie )
 • ustalono bieżące aktualne wersje Javy na 1.8.0_332, 11.0.15, 17.0.3 w komunikatach ostrzegających o aktualności wersji Javy
 • dodano Eclipse Adoptium Temurin 8 JDK jako poprawne środowisko do uruchamiania programu AllSys
 • dodano obsługę flagi TP JPK_V7 z poziomu ustawień kontrahenta w fakturach i korektach transportowych ( zmiana została przypadkowo pominięta w ostatniej aktualizacji ), brak możliwości odczytu flagi TP JPK_V7 z ustawień kontrahenta wymuszał ręczne ustawianie podczas wystawiania każdej faktury transportowej w przypadku wystąpienia kontrahenta jako podmiotu zależnego
 • podczas generowania plików JPK umożliwiono ustalenie dowolnego zakresu daty dokumentów
 • podczas eksportu danych do oprogramowania Streamsoft umożliwiono ustalenie dowolnego zakresu daty dokumentów

[ - ]

 • usunięto z weryfikacji środowiska JDK producenta Sun Microsystems Inc. oraz Apple Inc., firmy zakończyły wydawanie swoich wersji JDK

[ ! ]

 • poprawiono obsługę użytkowników programu i serwera SQL Firebird uwzględniając nowe metody autoryzacji serwera SQL Firebird 3.0.x
 • poprawienie wydruku rodzaju waluty w zestawieniu różnić kursowych
 • poprawiono zapytanie i rozliczenie dotyczące różnic kursowych od środków własnych
 • poprawiono pobieranie miejscowości poczty/siedziby firmy w przypadku błędu we wpisie w rejestrze CEIDG polegającym na tym, że w polu miejscowość firmy wpisana jest miejscowość poczty/siedziby firmy, zamiast w polu miejscowość poczty firmy
 • poprawiono wybór rodzaju numeracji dokumentów magazynowych w przypadku braku wystawionych dokumentów, wcześniej program pytał wielokrotnie o rodzaj numeracji w tej chwili wystarczy jedna odpowiedź
 • poprawiono import wyciągów bankowych i zapamiętywanie identyfikacji operacji bankowych/kont dla danego kontrahenta
 • poprawiono generowanie skrótów na pulpicie systemu macOS
 • poprawiono metodę odczytania nazwy komputera we wszystkich systemach operacyjnych, poprawna nazwa wymagana jest podczas przypisania stanowiska pracy do licencji, poprzednia metoda często wprowadzała w błąd program przy zmianie sposobu podłączenia do sieci lokalnej i wymagała przełączenia stanowiska pracy w module obsługi licencji
 • poprawiono wyszukiwanie firm po nazwie, ulicy, kodzie i nazwie miejscowości w przypadku kilku oddzielnych wyrazów w jednym polu wyszukiwania
 • poprawiono obsługę przechodzenia pomiędzy polami formularza zlecenia transportowego przy pomocy klawiszy Tab i Ctrl Tab
 • poprawiono szerokość i wysokość okien w systemie Windows 10 dla JDK 8
 • poprawiono ustalanie ścieżki i nazwy bazy danych w oknie konfiguracji połączenia do bazy danych
 • poprawiono zapis raportów z okna przeglądu wydruku, zastąpiono znaki "[" i "]" znakami "(" i ")" w nazwie zapisywanego pliku w systemie macOS i Linux, znaki "[" i "]" są błędnie interpretowane i nie pozwalały zapisać raportu do pliku w wymienionych systemach
 • poprawiono zamianę daty usługi stałej pozycji faktury pozostałej podczas powielania faktur na następny okres rozliczeniowy, dodano znaki "\", "." i "_", które mogą rozdzielać miesiąc od roku w treści
 • poprawiono domyślne powiększenie wydruku na ekranie z uwzględnieniem rozdzielczości ekranu
 • dokonano optymalizacji raportów do nowej wersji biblioteki JasperReports
 • zoptymalizowano wystawianie faktur transportowych
 • poprawki do obsługi tacki systemowej w oknie logowania AllSys

[ * ]

 • naprawiono tworzenie plików JPK w starszych formatach FA(3), V7K(1), V7M(1) w przypadku dodawania faktur korekt do wskazanych plików
 • poprawiono usuwanie dokumentów WZ wystawionych automatycznie do faktur magazynowych i pozostałych zawierających towar magazynowy, dokumenty nie były usuwane automatycznie w przypadku usunięcia pozycji z towarem magazynowym, należało usunąć dokumenty ręcznie dla utrzymania zgodności dokumentacji magazynowej i stanów towarów
 • dodanie brakującej daty dostawy na wydruku masowym wielu dokumentów magazynowych jednocześnie
 • naprawiono wydruk dokumentów magazynowych drukowanych dodatkowo do faktur po dokonaniu sprzedaży towaru magazynowego bezpośrednio z poziomu faktury
 • poprawiono wyliczenia nierozliczonych dokumentów w oknie salda kontrahentaAllSys 3.5.8 z dnia 29/10/2020 r.


[ $ ]

 • dodanie kodu QR 2D płatności dla aplikacji mobilnych drukowanego na pro formach, fakturach i korektach faktur, kod drukowany jest jeżeli ustawiony jest sposób zapłaty "Przelew", termin zapłaty minimum 1 dzień, kwota do zapłaty jest > 0.00, kontrahent z Polski, w konfiguracji firmy można ustalić nazwę odbiorcy wpłaty ( domyślnie pierwsze 20 znaków nazwy firmy ) oraz wyłączyć wydruk kodu QR
 • wprowadzono zmiany w eksporcie dokumentów do programu Streamsoft KPiR Ala oraz księgi handlowej Prestiż / PRO uwzględniające kody GTU oraz procedury JPK_V7
 • dodano obsługę nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K do eksportu ewidencji sprzedaży uwzględniającej nowe zmiany, kody GTU i procedury sprzedaży
 • dodanie w oknie definicji towaru i usługi załącznika nr 15 do ustawy VAT zawierającej kody PKWiU, przypisany kod GTU, opisy usług i towarów objętych procedurą MPP ( mechanizmem podzielonej płatności powyżej 15 tys. PLN ) z tabeli można wybrać dany kod PKWiU, GTU i MPP do pozycji towaru / usługi

[ + ]

 • ustalono bieżące wersje Javy na 1.8.0_271 i 11.0.9 w komunikatach ostrzegających o aktualności wersji Javy
 • w oknie wyszukiwania kontrahentów umożliwiono wyszukiwanie kontrahenta po dodatkowych danych: kodzie pocztowym, miejscowości, telefonie, email'u oraz nr fax'u
 • w oknie danych kontrahenta w zakładce "Działalność" umieszczono pole dotyczące powiązań podmiotów ( status TP z JPK_V7 ) uwzględniany na dokumentach sprzedaży, domyślnie ustawiony na brak powiązań podmiotów
 • podczas wystawiania dokumentu sprzedaży i zaznaczeniu lub odznaczeniu pola TP ( powiązanie podmiotów ) dodano zapytanie czy zapisać na stałe zmianę o powiązaniach w danych kontrahenta co umożliwi podczas wystawiania kolejnych dokumentów sprzedaży automatyczne uwzględnienie wartości pola TP do JPK_V7
 • w pozycjach dokumentów magazynowych umożliwiono zmianę kodu GTU towaru dla danego dokumentu
 • dodanie flagi FP ( faktura do paragonu ) do procedur JPK_V7 wymagane ustawienie flagi FP w przypadku wystawienia faktury do paragonu na żądanie klienta w okresie do 3 miesięcy od wystawienia paragonu

[ - ]

 • podczas zapisywania konfiguracji pojawia się jeden komunikat zapisu ( usunięto komunikat o zapisaniu loga firmy )
 • podczas wydruku faktur, okno wyboru drukarki jest teraz zamykane po wydrukowaniu dokumentu na drukarce, skraca to czas rozpoczęcia wystawiania kolejnego dokumentu ( nie trzeba dodatkowo zamykać okna )

[ ! ]

 • poprawiono odmianę wyrazów w informacji o ilości dokumentów w oknach wyszukiwania dokumentów
 • skrócono nazwę pliku pdf pro form z "Faktura_Pro_Forma..." na "Pro_forma_..."
 • poprawiono nazwy w komunikatach pro form i faktur pozostałych oraz w oknie edycji dokumentu i jego pozycji
 • wyłączono znacznik faktury zaliczki w oknie edycji pro formy
 • okno edycyjne powiększonych uwag i w słowniku uwag zostało poszerzone aby uwzględnić wielkość dokumentów na, których są drukowane uwagi ujednolicono czcionkę w obu oknach
 • w pro formach naprawiono wybór słownika uwag, wcześniej wybierany był słownik faktur pozostałych zamiast pro form ( należało wtedy naliście wyboru uwag wybrać "do pro form" aby wyświetliła się właściwa grupa uwag )
 • optymalizacja funkcji generujących wydruk loga firmy na dokumentach
 • poprawiono ustawianie flagi MPP podzielonej płatności, dodano brakujący warunek, jeżeli nabywca nie prowadzi działalności gospodarczej, program nie ustawia statusu MPP oraz na wydruku dokumentu sprzedaży nie będzie napisu: mechanizm podzielonej płatności ( status działalności i kraj kontrahenta należy ustawić w zakładce działalność każdego kontrahenta, warunki MPP: kontrahent prowadzi działalność, jest zarejestrowany w Polsce, na dokumencie sprzedaży figuruje towar lub usługa z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz płatność dokumentu brutto przekracza 15 tys. PLN )
 • na fakturach korektach pozostałych i magazynowych zmieniono sposób wyliczenia kwoty do podzielonej płatności drukowanej w uwagach, uwzględnia ona teraz sumę faktury i wystawionych do niej korekt dla skorygowanych towarów i usług objętych MPP
 • ustawiono przenoszenie kodu GTU z i do pozycji dokumentów magazynowych dzięki czemu zmiany kodu bezpośrednio w pozycji dokumentu są poprawne i przy wystawianiu dokumentu WZ/PZ z dokumentu sprzedaży prawidłowo ustawiane
 • poprawiono wyświetlanie informacji o podleganiu towaru pod mechanizm podzielonej płatności w pozycji dokumentu magazynowego
 • zoptymalizowano wydruk faktur pro form, usunięto z wydruku kody GTU i opisu transakcji ( kody zostaną poprawnie przeniesione do faktury )

[ * ]

 • z wydruku zestawienia pro form usunięto błędnie dodane zamówienia do faktur zaliczekAllSys 3.5.7 z dnia 01/10/2020 r.


[ $ ]

 • dodano obsługę kodów GTU towarów i usług w fakturach i korektach sprzedaży do poprawnego generowania danych w pliku JPK_V7 i plikach eksportu danych
 • dodano obsługę kodów opisujących transakcję sprzedaży w fakturach i korektach sprzedaży do poprawnego generowania danych w pliku JPK_V7 i plikach eksportu danych

[ + ]

 • dodano zakładkę rachunków bankowych kontrahenta znajdujących się na białej liście ( zakładka Rachunki w oknie edycji lub podglądu kontrahenta ), weryfikacja kontrahenta na białej liście ( przycisk VAT w zakładce danych kontrahenta ) powoduje aktualizację rachunków bankowych i statusu VAT kontrahenta
 • dodano kalkulator zapłaty za wiele faktur ( przycisk Rozlicz w oknie wyszukiwania faktur ) po wybraniu wielu dokumentów, także w różnych walutach uzyskujemy sumę dokumentów w poszczególnych walutach oraz sumę wszystkich dokumentów przeliczonych na jedną, wybraną walutę zapłaty
 • dodano sprawdzanie wersji serwera SQL Firebird, minimalna wymagana wersja serwera 2.1.X związana jest z wykorzystaniem nowych funkcji
 • dodano informację o kwocie w walucie oryginalnej i w PLN jeżeli waluta oryginalna była inna niż PLN w oknie wyboru rozliczenia faktury oraz faktury korekty ( wywołane przyciskiem "Rozlicz" w oknie wyszukiwania faktur i faktur korekt )
 • ułatwiono wyszukiwanie kontrahenta po nr NIP w przypadku kontrahenta, który jest wprowadzony w starej notacji ze znakami "-" lub zapisanego w nowej notacji bez znaku "-" ale wyszukiwanego w starej notacji ze znakami "-", znaki "-" ignorowane są podczas wyszukiwania po stronie tabeli kontrahentów w bazie danych oraz wpisu z pola wyszukiwania NIP ( minimalna wymagana wersja serwera bazy danych Firebird SQL 2.1.X )
 • umożliwiono podział wpłaty w przelewie na dokumenty w różnych walutach

[ ! ]

 • poprawiono domyślną datę wystawiania KP/KW do faktury lub korekty na bieżącą datę programu, zamiast ostatniej daty wystawionego dokumentu KP/KW
 • poprawiono listę wyboru dokumentów podczas wprowadzania pozycji wyciągu bankowego
 • poprawiono wybór kasy przy wystawianiu dokumentu KP/KW do faktury lub korekty, podczas wystawiania domyślnie wybierana jest główna kasa w danej walucie ( wcześniej wybierana była ostatnia kasa zdefiniowana w danej walucie, np. zdefiniowana dodatkowo )