Historia
 [ $ ]
Nowy dodany moduł
[ + ]
Nowa dodana opcja, funkcja
 [ - ]Usunięcie opcji, funkcji
 [ ! ]
Poprawki lub zmiany
 [ * ]
Błąd krytyczny
 [ ? ]
Problemy do rozwiązania
Wersja z dnia 13/12/2018

[+]

 • dodano możliwość zapisu rachunków pozostałych do pliku pdf
 • dodano obsługę walut i rozliczenia w PLN rachunków pozostałych
 • na wydrukach faktur i faktur korekt umożliwiono dodanie komunikatu o statusie "vat" kontrahenta w rejestrze Vies UE i VAT PL ( domyślnie komunikat jest wyłączony, włączenie w menu: 9 System -> 4 Konfiguracja firmy [...] -> 1 Stale parametry -> zakładka: Inne parametry, menu rozwijane: Drukuj datę sprawdzenia kontrahenta w Vies / Vat [Tak/Nie]
 • w przypadku wydruku faktury lub faktury korekty ze stawką NP wystawionej dla kontrahenta z Polski prowadzącego działalność, który w słowniku firm posiada wprowadzony zwykły NIP składający się tylko z cyfr, zostanie na wydruku przedstawiony jako nip UE: PLXXXXXXXXXX ( po poprawnej weryfikacji prawidłowości NIP )
 • do "dymka" informacyjnego wyświetlanego po ustawieniu kursora myszki na nazwie kontrahenta w oknie dokumentu dodano informację o statusie Vies / VAT oraz dacie ostatniego sprawdzenia w rejestrach
 • zmodyfikowano funkcje obsługujące połączenie z serwerem NBP, GUS, Vies Vat oraz serwera aktualizacji AllSys, wydłużono czas oczekiwania na połączenie i przesył danych do 15 sekund, dodano zmienną "User-Agent" do wszystkich połączeń ( połączenie jest w tej chwili identyfikowane jako ruch z przeglądarki internetowej i nie przedstawia się jako Java z wyjątkiem serwera aktualizacji AllSys, gdzie w celu odróżnienia od innego oprogramowania Javy dodano nazwę i wersję programu do zmiennej "User-Agent" połączenia internetowego
 • dodano do konfiguracji możliwość włączenia lub wyłączenia wydruku na fakturach pozostałych oraz korektach informacji o nr PZ/WZ jeżeli do faktury lub korekty wystawione zostały dokumenty magazynowe ( domyślnie opcja jest włączona )
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty do okien informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty w zestawieniach stanów i obrotów towarów magazynowych
 • umożliwiono działanie programu w nowej wersji JDK 10.x.x
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_191, 10.0.2
 • dodano możliwość wystawiania faktur korygujących w pełnym zakresie do faktur magazynowych z towarem oraz faktur korygujących pozostałych zawierających pozycje z towarem
 • dodano możliwość wystawiania w fakturach pozostałych pozycji z towarem magazynowym, wystawienie takiej faktury powoduje wystawienie dokumentu WZ w danym magazynie ( wymagany jest dodatkowy moduł MAGAZYN )
 • umożliwiono działanie programu na serwerze SQL Firebird w wersji 3.x.x, w przypadku przejścia już działającego programu na nowy serwer konieczna jest archiwizacja programem gbak bazy programu ( domyślna nazwa: allsys.fdb ) w poprzedniej wersji serwera 2.5.x a następnie po zmianie wersji serwera na 3.0.x wypakowanie bazy programem gbak z wersji 3.0.x w tym samym miejscu, należy także usunąć bazę winsoft-lic.fdb przed pierwszym uruchomieniem, baza zostanie automatycznie wygenerowana po uruchomieniu programu
 • zaktualizowano bibliotekę Jaybird do wersji 3.0.5 ( ze względu na zmiany w obsłudze użytkowników serwera SQL Firebird 3.0.x program wymusza aktualizację biblioteki z wersji 2.2.X przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji )
 • dodano eksport sprzedaży do programu Streamsoft Prestiż / PRO
 • wyodrębniono oddzielny przycisk dla towaru i usługi w oknie obsługi faktury magazynowej
 • dodano wszystkie waluty z tabeli NBP do faktur transportowych do wyboru waluty frachtu, dodano automatycznie przeliczniki walut
 • dodano kalkulator rabatu/narzutu w fakturach korektach transportowych do korekty wartości frachtu ( np. do wyliczenia skonta ), przycisk kalkulatora znajduje się obok pola wartość korekty frachtu
 • dostosowano wydruk faktur korekt do korekty waluty zapłaty
 • dodanie opisu waluty do wartości wierszy w przypadku korekty waluty w fakturach korektach
 • w przypadku korekty waluty na wydruku w uwagach dodatkowo pojawia się informacja o dokonaniu korekty waluty faktury z informacją z jakiej waluty na jaką
 • dodanie możliwości wystawienia dowolnej ilości korekt do jednej faktury transportowej
 • dodanie do faktury korekty transportowej możliwości korekty waluty zapłaty i waluty zlecenia transportowego
 • dodano do faktury korekty pozostałej możliwość korekty waluty zapłaty oraz przeliczenia wartości na potrzeby księgowości w PLN

[-]

 • usunięto okno wyboru towar / usługa przy dodawaniu nowej pozycji faktury magazynowej
 • usunięto okno do wyboru czynności na pojedynczej fakturze korekcie transportowej
 • zdjęto blokadę na fakturach korektach pozostałych w przypadku korekt związanych ze zmianą waluty lub kursu, nie było można zapisać pozycji z opisem, teraz jeżeli jest taka potrzeba można w takiej pozycji wprowadzić tylko opis korekty ( jeżeli jest potrzeba pokazania pozycji faktury na fakturze korekcie dla jej większej czytelności )

[!]

 • poprawiono wydruk zestawienia rachunków pozostałych, uwzględniono rozliczenie rachunków w walucie
 • poprawiono wydruk długiej nazwy odbiorcy na rachunkach pozostałych
 • w dymku opisu kontrahenta poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta poprzez usunięcie poprzedzających i końcowych spacji, oraz nip poprzez usunięcie spacji i znaków "-"
 • poprawiono wyświetlanie dymku pomocy po najechaniu kursorem myszy na nazwę i obraz towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego w przypadku nazwy składającej się z więcej niż jednego wiersza
 • poprawiono wydruk nazwy towaru składającej się z więcej niż jednego wiersza w zestawieniach stanów i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono walidację daty wykonania / dostawy towaru w fakturach korygujących we wszystkich modułach
 • poprawiono kolejność rozliczenia ilości towaru w oknie stanu towaru w dokumentach dostawy towaru
 • podczas eksportu danych do systemów księgowych ustawiono początkowy zakres wybranej daty na dane z poprzedniego miesiąca
 • poprawiono sortowanie dokumentów w kolejności wystawienia jednego dnia w oknie obrotów i stanów towarów magazynowych
 • rozdzielenie sprzedaży towarów do krajów UE ( stawka VAT 0% ) od usług ( stawka VAT NP ) świadczonych w UE w zestawieniu VAT-UE, wcześniej nie była uwzględniona sprzedaż towarów ( przypisana była stawka NP )
 • uwzględnienie wszystkich 5 pozycji faktur transportowych w zestawieniu VAT-UE ( pozycja 4 i 5 nie była uwzględniona wcześniej )
 • poprawiono pobieranie danych firmy z rejestru VIES, w przypadku znaków ze specyficznych stron kodowych nie znajdujących się w CP-1250 błędnie tworzone były pliki eksportu danych xml JPK oraz na wydrukach faktur pojawiały się zamiast liter "kwadraciki", aktualnie podczas przenoszenia danych firmy z VIES do formularza danych kontrahenta znaki zastępowane są znakami bez dodatkowego "ogonka" ( między innymi dotyczy to alfabetów: łotewskiego, litewskiego, estońskiego )
 • zwiększono ilość znaków w polu nr dokumentu zewnętrznego z 20 do 30 w dokumentach magazynowych
 • poszerzono główne okno aplikacji w celu poprawnego wyświetlania menu
 • w oknie logowania w przypadku wpisania błędnego hasła nie można było uruchomić programu po ponownym wpisaniu hasła, program musiał być ponownie uruchomiony żeby zaakceptować ponownie wpisane poprawne hasło
 • wprowadzenie zamiast nazwy bazy danych, pełnej ścieżki do bazy danych powodowało błędy oraz brak możliwości poprawnego wygenerowania bazy zawierającej przydzielone stanowiska pracy w sieci komputerowej
 • w przypadku zdefiniowania kilku połączeń do serwerów baz danych nie można było ustalić poprawnie domyślnych użytkowników programu dla danego serwera Firebird
 • w fakturach korektach poprawiono otwarcie okna wyszukiwania faktur korekt, okno otwiera się teraz z ustawionym rodzajem ostatnio wystawionej faktury korekty
 • poprawiono przedstawienie wartości podatku VAT na "-----" zamiast 0,00 w przypadku stawki VAT NP w tabelce pozycji faktur korekt transportowych
 • poprawiono przejście kursorem w lewo w polu wartość okna kalkulatora przeliczania z waluty frachtu na walutę zapłaty w edycji pozycji faktury transportowej ( wcześniej wciśnięcie kursora w lewo powodowało przejście do poprzedniego elementu formularza zamiast do kolejnej cyfry z lewej strony )
 • na fakturach korektach walutowych pozostałych dla kontrahenta z PL nieprawidłowo drukowany był opis walut przy kursie waluty dla przykładu: 1 EUR = 4,1234 EUR zamiast 1 EUR = 4,1234 PLN

[*]

 • podczas wystawiania faktur korekt poprawiono pobieranie bieżących danych kontrahenta, wcześniej do kontrahenta w korekcie pobierano dane historyczne z faktury i nie były brane pod uwagę późniejsze zmiany danych kontrahenta od czasu wystawienia faktury, w przypadku braku zmian w danych kontrahenta problem nie występował
 • naprawiono błąd polegający na możliwości usunięcia pozycji z towarem na dokumencie przychodu magazynu PZ/PW/BO w momencie kiedy został już wydany towar dokumentami rozchodowymi WZ/RW z dokumentu przychodu
 • naprawiono pobieranie kursu waluty od waluty UAH do końca listy wyboru waluty frachtu w fakturach transportowych
 • podczas powielania faktur pozostałych w przypadku zmienionych danych kontrahenta po wystawieniu powielanej faktury, dane kontrahenta były wypełniane nieprawidłowo ( z poprzedniej faktury zamiast danych aktualnych )
 • podczas eksportu danych do programu Ala firmy Streamsoft, błędnie przekazywana była suma VAT faktur i korekt magazynowych dla stawki 8%, w miejsce sumy VAT 8% przekazywana była suma VAT 23%
 • naprawiono faktury korekty pozostałe walutowe dla kontrahenta z PL w przypadku korekty kursu waluty nie było wyliczenia VAT w PLN na wydruku faktury korekty

Goście online

Odwiedza nas 39 gości.

Szukaj

Zakup licencji

Aktualne ceny AllSys https://sklep.winsoft.pl
AllSys, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting; modified by P.H.U Winsoft Krzysztof Kolasa