AllSys

Szczegółowy opis zmian

Historia
[ $ ] Nowość [ + ] Dodano
[ - ] Usunięto [ ! ] Poprawiono
[ * ] Naprawiono [ ? ] Do rozwiązania


AllSys 3.4.8 z dnia 19/12/2018 r.

[ + ]

 • domknięto od "góry" weryfikację wersji Javy, dla pełnej zgodności, w przypadku zainstalowania wersji Javy 11, w związku z brakiem modułów java.xml.bind i java.xml.ws nie będzie działała obsługa sprawdzania regon, pliki JPK oraz sprawdzanie Vies, pozostałe funkcje programu działają poprawnie ( dlatego jest tylko ostrzeżenie ) po wprowadzeniu w jednej z kolejnych wersji programu brakujących bibliotek bezpośrednio do programu AllSys osiągnięta zostanie pełna zgodność z najnowszą wersją Javy 11
 • dodano informację o aktualnej najnowszej bieżącej wersji Javy 11.0.1

[ - ]

 • wyłączono domyślny wydruk nr faktury na WZ i nr faktury korekty na PZ ze względu na to, że nie uwzględniono w ustawieniach konfiguracji możliwości wyłączenia tej opcji na wydruku, po dodaniu konfiguracji wydruk numerów zostanie ponownie uwzględniony na dokumentach

[ ! ]

 • poprawiono zmienną user agent aktualizacji poprzez usunięcie końcowej spacji przed nawiasem w nazwie wersji produkcyjnej

[ * ]

 • w wyniku dodania weryfikacji najnowszej głównej wersji Javy wyeliminowano zawieszenia programu podczas próby sprawdzania Vies, regon oraz błędu podczas generowania pliku JPK w wersji 11 Javy


AllSys 3.4.7 z dnia 13/12/2018 r.

[ + ]

 • dodano możliwość zapisu rachunków pozostałych do pliku pdf
 • dodano obsługę walut i rozliczenia w PLN rachunków pozostałych
 • na wydrukach faktur i faktur korekt umożliwiono dodanie komunikatu o statusie "vat" kontrahenta w rejestrze Vies UE i VAT PL ( domyślnie komunikat jest wyłączony, włączenie w menu: 9 System -> 4 Konfiguracja firmy [...] -> 1 Stale parametry -> zakładka: Inne parametry, menu rozwijane: Drukuj datę sprawdzenia kontrahenta w Vies / Vat [Tak/Nie]
 • w przypadku wydruku faktury lub faktury korekty ze stawką NP wystawionej dla kontrahenta z Polski prowadzącego działalność, który w słowniku firm posiada wprowadzony zwykły NIP składający się tylko z cyfr, zostanie na wydruku przedstawiony jako nip UE: PLXXXXXXXXXX ( po poprawnej weryfikacji prawidłowości NIP )
 • do "dymka" informacyjnego wyświetlanego po ustawieniu kursora myszki na nazwie kontrahenta w oknie dokumentu dodano informację o statusie Vies/VAT oraz dacie ostatniego sprawdzenia w rejestrach
 • zmodyfikowano funkcje obsługujące połączenie z serwerem NBP, GUS, Vies Vat oraz serwera aktualizacji AllSys, wydłużono czas oczekiwania na połączenie i przesył danych do 15 sekund, dodano zmienną "User-Agent" do wszystkich połączeń ( połączenie jest w tej chwili identyfikowane jako ruch z przeglądarki internetowej i nie przedstawia się jako Java z wyjątkiem serwera aktualizacji AllSys, gdzie w celu odróżnienia od innego oprogramowania Javy dodano nazwę i wersję programu do zmiennej "User-Agent" połączenia internetowego
 • dodano do konfiguracji możliwość włączenia lub wyłączenia wydruku na fakturach pozostałych oraz korektach informacji o nr PZ/WZ jeżeli do faktury lub korekty wystawione zostały dokumenty magazynowe ( domyślnie opcja jest włączona )
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty do okien informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • dodano jednostki miary i rodzaj waluty w zestawieniach stanów i obrotów towarów magazynowych
 • umożliwiono działanie programu w nowej wersji JDK 10.x.x
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_191, 10.0.2
 • dodano możliwość wystawiania faktur korygujących w pełnym zakresie do faktur magazynowych z towarem oraz faktur korygujących pozostałych zawierających pozycje z towarem
 • dodano możliwość wystawiania w fakturach pozostałych pozycji z towarem magazynowym, wystawienie takiej faktury powoduje wystawienie dokumentu WZ w danym magazynie ( wymagany jest dodatkowy moduł MAGAZYN )
 • umożliwiono działanie programu na serwerze SQL Firebird w wersji 3.x.x, w przypadku przejścia już działającego programu na nowy serwer konieczna jest archiwizacja programem gbak bazy programu ( domyślna nazwa: allsys.fdb ) w poprzedniej wersji serwera 2.5.x a następnie po zmianie wersji serwera na 3.0.x wypakowanie bazy programem gbak z wersji 3.0.x w tym samym miejscu, należy także usunąć bazę winsoft-lic.fdb przed pierwszym uruchomieniem, baza zostanie automatycznie wygenerowana po uruchomieniu programu
 • zaktualizowano bibliotekę Jaybird do wersji 3.0.5 ( ze względu na zmiany w obsłudze użytkowników serwera SQL Firebird 3.0.x program wymusza aktualizację biblioteki z wersji 2.2.X przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji )
 • dodano eksport sprzedaży do programu Streamsoft Prestiż / PRO
 • wyodrębniono oddzielny przycisk dla towaru i usługi w oknie obsługi faktury magazynowej
 • dodano wszystkie waluty z tabeli NBP do faktur transportowych do wyboru waluty frachtu, dodano automatycznie przeliczniki walut
 • dodano kalkulator rabatu/narzutu w fakturach korektach transportowych do korekty wartości frachtu ( np. do wyliczenia skonta ), przycisk kalkulatora znajduje się obok pola wartość korekty frachtu
 • dostosowano wydruk faktur korekt do korekty waluty zapłaty
 • dodanie opisu waluty do wartości wierszy w przypadku korekty waluty w fakturach korektach
 • w przypadku korekty waluty na wydruku w uwagach dodatkowo pojawia się informacja o dokonaniu korekty waluty faktury z informacją z jakiej waluty na jaką
 • dodanie możliwości wystawienia dowolnej ilości korekt do jednej faktury transportowej
 • dodanie do faktury korekty transportowej możliwości korekty waluty zapłaty i waluty zlecenia transportowego
 • dodano do faktury korekty pozostałej możliwość korekty waluty zapłaty oraz przeliczenia wartości na potrzeby księgowości w PLN

[ - ]

 • usunięto okno wyboru towar / usługa przy dodawaniu nowej pozycji faktury magazynowej
 • usunięto okno do wyboru czynności na pojedynczej fakturze korekcie transportowej
 • zdjęto blokadę na fakturach korektach pozostałych w przypadku korekt związanych ze zmianą waluty lub kursu, nie było można zapisać pozycji z opisem, teraz jeżeli jest taka potrzeba można w takiej pozycji wprowadzić tylko opis korekty ( jeżeli jest potrzeba pokazania pozycji faktury na fakturze korekcie dla jej większej czytelności )

[ ! ]

 • poprawiono wydruk zestawienia rachunków pozostałych, uwzględniono rozliczenie rachunków w walucie
 • poprawiono wydruk długiej nazwy odbiorcy na rachunkach pozostałych
 • w dymku opisu kontrahenta poprawiono wyświetlanie nazwy kontrahenta poprzez usunięcie poprzedzających i końcowych spacji, oraz nip poprzez usunięcie spacji i znaków "-"
 • poprawiono wyświetlanie dymku pomocy po najechaniu kursorem myszy na nazwę i obraz towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono wyświetlanie nazwy towaru w oknach informacyjnych stanu i obrotów towaru magazynowego w przypadku nazwy składającej się z więcej niż jednego wiersza
 • poprawiono wydruk nazwy towaru składającej się z więcej niż jednego wiersza w zestawieniach stanów i obrotów towaru magazynowego
 • poprawiono walidację daty wykonania / dostawy towaru w fakturach korygujących we wszystkich modułach
 • poprawiono kolejność rozliczenia ilości towaru w oknie stanu towaru w dokumentach dostawy towaru
 • podczas eksportu danych do systemów księgowych ustawiono początkowy zakres wybranej daty na dane z poprzedniego miesiąca
 • poprawiono sortowanie dokumentów w kolejności wystawienia jednego dnia w oknie obrotów i stanów towarów magazynowych
 • rozdzielenie sprzedaży towarów do krajów UE ( stawka VAT 0% ) od usług ( stawka VAT NP ) świadczonych w UE w zestawieniu VAT-UE, wcześniej nie była uwzględniona sprzedaż towarów ( przypisana była stawka NP )
 • uwzględnienie wszystkich 5 pozycji faktur transportowych w zestawieniu VAT-UE ( pozycja 4 i 5 nie była uwzględniona wcześniej )
 • poprawiono pobieranie danych firmy z rejestru VIES, w przypadku znaków ze specyficznych stron kodowych nie znajdujących się w CP-1250 błędnie tworzone były pliki eksportu danych xml JPK oraz na wydrukach faktur pojawiały się zamiast liter "kwadraciki", aktualnie podczas przenoszenia danych firmy z VIES do formularza danych kontrahenta znaki zastępowane są znakami bez dodatkowego "ogonka" ( między innymi dotyczy to alfabetów: łotewskiego, litewskiego, estońskiego )
 • zwiększono ilość znaków w polu nr dokumentu zewnętrznego z 20 do 30 w dokumentach magazynowych
 • poszerzono główne okno aplikacji w celu poprawnego wyświetlania menu
 • w oknie logowania w przypadku wpisania błędnego hasła nie można było uruchomić programu po ponownym wpisaniu hasła, program musiał być ponownie uruchomiony żeby zaakceptować ponownie wpisane poprawne hasło
 • wprowadzenie zamiast nazwy bazy danych, pełnej ścieżki do bazy danych powodowało błędy oraz brak możliwości poprawnego wygenerowania bazy zawierającej przydzielone stanowiska pracy w sieci komputerowej
 • w przypadku zdefiniowania kilku połączeń do serwerów baz danych nie można było ustalić poprawnie domyślnych użytkowników programu dla danego serwera Firebird
 • w fakturach korektach poprawiono otwarcie okna wyszukiwania faktur korekt, okno otwiera się teraz z ustawionym rodzajem ostatnio wystawionej faktury korekty
 • poprawiono przedstawienie wartości podatku VAT na "-----" zamiast 0,00 w przypadku stawki VAT NP w tabelce pozycji faktur korekt transportowych
 • poprawiono przejście kursorem w lewo w polu wartość okna kalkulatora przeliczania z waluty frachtu na walutę zapłaty w edycji pozycji faktury transportowej ( wcześniej wciśnięcie kursora w lewo powodowało przejście do poprzedniego elementu formularza zamiast do kolejnej cyfry z lewej strony )
 • na fakturach korektach walutowych pozostałych dla kontrahenta z PL nieprawidłowo drukowany był opis walut przy kursie waluty dla przykładu: 1 EUR = 4,1234 EUR zamiast 1 EUR = 4,1234 PLN

[ * ]

 • podczas wystawiania faktur korekt poprawiono pobieranie bieżących danych kontrahenta, wcześniej do kontrahenta w korekcie pobierano dane historyczne z faktury i nie były brane pod uwagę późniejsze zmiany danych kontrahenta od czasu wystawienia faktury, w przypadku braku zmian w danych kontrahenta problem nie występował
 • naprawiono błąd polegający na możliwości usunięcia pozycji z towarem na dokumencie przychodu magazynu PZ/PW/BO w momencie kiedy został już wydany towar dokumentami rozchodowymi WZ/RW z dokumentu przychodu
 • naprawiono pobieranie kursu waluty od waluty UAH do końca listy wyboru waluty frachtu w fakturach transportowych
 • podczas powielania faktur pozostałych w przypadku zmienionych danych kontrahenta po wystawieniu powielanej faktury, dane kontrahenta były wypełniane nieprawidłowo ( z poprzedniej faktury zamiast danych aktualnych )
 • podczas eksportu danych do programu Ala firmy Streamsoft, błędnie przekazywana była suma VAT faktur i korekt magazynowych dla stawki 8%, w miejsce sumy VAT 8% przekazywana była suma VAT 23%
 • naprawiono faktury korekty pozostałe walutowe dla kontrahenta z PL w przypadku korekty kursu waluty nie było wyliczenia VAT w PLN na wydruku faktury korekty


AllSys 3.4.6 z dnia 12/11/2018 r.

[ + ]

 • dodano obsługę jednorazowego święta narodowego w dniu 12-11-2018 r. w widoku kalendarza wyboru daty
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_191

[ ! ]

 • zmieniono nazwę przycisku "Konto VAT" na nazwę "Konto PLN" w oknie edycji wszystkich faktur / korekt, przycisk pojawia się podczas wystawiania faktury walutowej dla kontrahenta z Polski i nie ma nic wspólnego ze split payment ( płatność podzielona przelewem netto / vat od 01-07-2018 r. ) przycisk służy tylko i wyłącznie do wyboru konta PLN innego niż domyślne dla faktury walutowej


AllSys 3.4.5 z dnia 18/02/2018 r.

[ + ]

 • w fakturach transportowych w oknie pozycji dodano okienko przeliczania wartości netto z waluty do PLN w przypadku faktur gdzie fracht jest w walucie a zapłata w PLN ( przycisk obok wartości netto w pozycji )
 • dodano przenoszenie danych z rejestru VIES do formularza danych firmy, adres po przeniesieniu należy sprawdzić z tego względu, że ulica, kod i miejscowość są dekodowane z jednego ciągu o nazwie adres z rejestru VIES
 • w stałych parametrach firmy w ważnych terminach dodano możliwość ustalenia terminu ważności ostatniej weryfikacji VIES / VAT lub wyłączenia / włączenia weryfikacji na stałe
 • dodano szczegółowe komunikaty błędów usługi VIES
 • w menu aplikacji dodano oddzielne pozycje służące tylko do sprawdzania danych w GUS oraz statusu VIES / VAT podatnika, menu: 1 Firma -> 3 Sprawdź podmiot w GUS oraz 4 Sprawdź VIES / VAT
 • dodano masową weryfikację Vies, NIP, kraju kontrahenta na potrzeby stawek podatku VAT w oddzielnym okienku, wywołanie w menu: 1 Firma -> 2 Weryfikacja kontrahentów
 • dodano obsługę sprawdzania NIP w rejestrze VAT Ministerstwa Finansów ( przycisk VAT w pierwszej zakładce danych kontrahenta )
 • dodano obsługę sprawdzania NIP w rejestrze VIES UE ( przycisk VIES w pierwszej zakładce danych kontrahenta )
 • dodano obsługę kalendarzy do przycisków korekty daty wystawienia i sprzedaży faktur w korektach faktur

[ - ]

 • zablokowano zapis danych pobranych z GUS / VIES do programu w przypadku braku zakupionej ( ważnej ) aktualizacji na dowolny moduł aplikacji AllSys z wyjątkiem konfiguracji własnej firmy ( GUS )

[ ! ]

 • w wersji JPK_VAT(2) i JPK_VAT(3) poprawiono przenoszenie numeru NIP zawierającego "kreski" rozdzielające cyfry poprzez ich usunięcie
 • poprawienie szerokości i wysokości okien w Windows dla JDK 8 i 9
 • podczas konfiguracji nowej firmy z poziomu pobierania danych z GUS dodano weryfikację Urzędu Skarbowego i jego wyświetlenie
 • zmieniono sposób zamykania okna sprawdzania VIES w przypadku braku danych lub błędów okno zamyka się po zamknięciu komunikatu
 • zmieniono komunikaty z "VIES OK." na "VIES - TAK", "NIE MA !" na "VIES - NIE" oraz analogicznie dla status VAT
 • włączono kursor oczekiwania podczas sprawdzania VIES / VAT, wcześniej kursor nie był wyświetlany podczas trwających operacji rozpoczętych programowo ( z poziomu przycisków Vies / VAT działał prawidłowo )
 • poprawiono komunikaty i zapytania podczas przenoszenia danych z GUS do pól formularza firmy w których już są wpisane dane
 • w eksporcie do programu Ala do danych adresowych, numeru dokumentu zastosowano funkcję usunięcia początkowych i końcowych spacji
 • w oknie logowania naprawiono kursor, powinien być domyślny a nie oczekiwania, po zmianie firmy na liści wyboru zdefiniowanych firm
 • poprawiono konfigurację podatkową podmiotu po pobraniu danych z GUS
 • wstawiono poprawną ikonę aplikacji do okna pobierania danych z GUS

[ * ]

 • w przypadku korekty daty wystawienia lub sprzedaży faktury transportowej bez innych pozycji nie można było zapisać faktury korekty transportowej
 • w fakturach korektach transportowych nie można było podczas dodawania korekty dodać pozycji pozostałych ( pozycje pozostałe można było dopisać tylko poprzez edycję już zapisanej faktury korekty )
 • podczas usuwania faktur korekt z okien wyszukiwania faktur nie były usuwane pozycje dodatkowe ( jeżeli były wystawione ) do faktury korekty, usuwanie korekty z okna wyszukiwania korekt działa prawidłowo
 • poprawienie eksportu dokumentów do programu Ala, nip kontrahentów ze strefy UE zawierający litery w środku był pozbawiany tych liter eksportowany był tylko prefiks państwa UE oraz same cyfry, zamiast całości numeru NIP UE


AllSys 3.4.4 z dnia 31/01/2018 r.

[ + ]

 • dodano obsługę pobierania danych podmiotów gospodarczych z GUS w oknie dodawania i edycji kontrahenta, konfiguracji firmy ( dla pobrania danych firmy w okresie testowania programu ) oraz w kreatorze nowej firmy podczas instalacji programu lub tworzenia nowej bazy danych
 • dodano nowe odwołanie do pliku aktualizacji update8.xml zawierającego wersję biblioteki Jaybird 2.2.14 skompilowanej w wersji JDK 1.8 oraz zawierającego wszystkie przyszłe wersje programu AllSys skompilowane w JDK 1.8
 • dodano możliwość korygowania wszystkich informacji nie związanych z wyliczeniami w fakturach korektach pozostałych, magazynowych i transportowych
 • dodano możliwość ustalenia numeracji miesięcznej w dokumentach kasowych KP/KW numeracja w programie może być jednocześnie ( tak jak w fakturach ) prowadzona w trybie rocznym i miesięcznym i należy wybrać na początku miesiąca rodzaj numeracji z tego względu, że do raportu kasowego brane są wszystkie dokumenty z danego okresu, możliwe jest prowadzenie np. dokumentów KP z numeracją miesięczną a KW z roczną, lub dowolną kombinację powyższych, nie można mieszać numeracji miesięcznej i rocznej tego samego rodzaju dokumentu w danym okresie rozliczeniowym ( raport kasowy powinien obejmować ciągłość numeracji jednego rodzaju dokumentu w całym okresie raportu kasowego )
 • dodano nową wersję pliku JPK_VAT (3) dla dokumentów wysyłanych od 01-01-2018 r.
 • dodano obsługę plików JPK_WB ( JPK wyciągi bankowe ) i JPK_MAG ( JPK dokumenty magazynowe ) w tej chwili program wystawia wszystkie pliki JPK, które można uzyskać na podstawie dokumentów z programu
 • dodano obsługę słownika uwag do dokumentów, słownik jest podzielony na rodzaje dokumentów, uwagi można zamiennie wybierać pomiędzy dokumentami, jedynym ograniczeniem jest długość tekstu w zależności od dokumentu uwagi zawierają od 200 do 2048 znaków i w przypadku przekroczenia długości, tekst uwagi jest skracany przed wstawieniem do dokumentu, w uwagach można stosować pola: {DATA_WYSTAWIENIA}, {DATA_ZAPLATY}, {DATA_DOSTAWY}, {DATA_ZALADUNKU}, {NR_ZLECENIA}, {SRODEK_TRANSPORTU}, {NR_ZALADUNKU}, {RODZAJ_DOKUMENTU}, {KRAJ}, {KRAJU} które po wstawieniu do tekstu uwagi pobiorą odpowiednie wartości z pól edycyjnych dokumentu przy wstawianiu uwagi ze słownika w przypadku kiedy dany dokument nie obsługuje wybranego pola zostanie przeniesiona nazwa pola bez podstawienia wartości
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy 1.8 jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_161 lub wydania Javy 9 w wersji 9.0.4

[ ! ]

 • poprawiono długość pola kod pocztowy w oknie konfiguracji stałych parametrów firmy
 • w kreatorze nowej firmy poprawiono długość pól zapisywanych w bazie danych ( Nazwa firmy, nip, adres, kod, miejscowość )
 • poprawiono obsługę poruszania się klawiszami pomiędzy elementami okna wyboru pliku JPK oraz jego parametrów
 • Zmieniono nazwę okna eksportu sprzedaży na prawidłową "Eksport sprzedaży" ( wcześniejsza błędna nazwa: "Jednolity plik kontrolny" )
 • dodano nowe menu w słownikach dotyczące uwag: "Słownik tekstów uwag" spowodowało to przesunięcie numeracji menu dostępnej ze skrótów klawiszowych w pozostałych słownikach
 • dodano uprawnienia dotyczące uwag do uprawnień jednostek miary ( w uprawnieniach zmieniono nazwę z "Jednostki miary" na "Jednostki miary, uwagi" )

[ * ]

 • naprawiono błąd występujący przy sprawdzaniu salda kontrahenta z poziomu obsługi kontrahenta, błąd powodował brak możliwości wyświetlenia rozliczenia dokumentów kontrahenta w przypadku wystawionych faktur magazynowych ( aktywny moduł MAGAZYN )
 • w przypadku uruchomienia programu w Javie 9, następuje restart aplikacji z dodanym parametrem "--add-modules=java.xml.bind,java.xml.ws" dla środowiska Java 9, bez tego parametru, który dodaje moduł obsługi plików xml nie można generować plików JPK oraz pobierać danych z GUS ( obsługa SOAP )


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .