Historia
 [ $ ]
Nowy dodany moduł
[ + ]
Nowa dodana opcja, funkcja
 [ - ]Usunięcie opcji, funkcji
 [ ! ]
Poprawki lub zmiany
 [ * ]
Błąd krytyczny
 [ ? ]
Problemy do rozwiązania
Wersja z dnia 20/01/2017

[$]

 • dodano obsługę jednolitego pliku kontrolnego JPK_FA ( plik z fakturami obejmujący całość sprzedaży w programie AllSys: faktury pozostałe, magazynowe i transportowe oraz wystawione korekty faktur )
 • dodano zestawienie sumaryczne sprzedaży usług i towarów dla danego kontrahenta do deklaracji VAT-UE ( kontrahent musi mieć poprawnie ustalony obszar prowadzenia działalności, wartość domyślnie ustalana na podstawie NIP i liter początkowych podczas wprowadzania kontrahenta, do skorygowania w trzeciej zakładce kontrahenta: Działalność, lista wyboru Kontrahent pochodzi z obszaru, do wyboru: Polski, Kraj UE, Kraj poza UE )
 • dodano obsługę rozliczania i wydruku różnic kursowych od środków własnych oraz od dokumentów sprzedaży wystawionych w walutach podczas wprowadzania pozycji wyciągów bankowych
 • dodano obsługę pojazdów, podstawowe dane, ubezpieczenia i informację podczas logowania o zbliżającym się terminie wygaśnięcia

[+]

 • w konfiguracji stałych parametrów firmy dodano dodatkowe pola związane z obsługą JPK, które należy uzupełnić przed wygenerowaniem pliku JPK
 • w trakcie wystawiania faktury pozostałej podczas stosowania stawki VAT NP lub Odw. w pozycjach faktury należy wskazać konkretnie czy pozycja dotyczy usługi czy towaru na liście wyboru, która pokazuje się po wybraniu powyższych stawek ( domyślnie ustawiona jest usługa ) w fakturach magazynowych nie ma takiej potrzeby z tego względu, że przed dodaniem pozycji faktury program pyta o rodzaj pozycji gdzie wybieramy sprzedaż towaru z magazynu lub usługę, w fakturach transportowych wszystkie pozycje ze stawką NP uznane są jako usługa
 • dodano możliwość zdefiniowania kodu i nazwy państwa w adresie do korespondencji z kontrahentem drukowanego na kopercie, kody i nazwy podpowiadane są z rozwijanych list wyboru, istnieje możliwość zaznaczenia czy wydruk ma dotyczyć kodu, nazwy czy obu informacji
 • dodano możliwość zdefiniowania nazwy rachunku sprzedaży ( Rachunek, Faktura ) w przypadku wystawiania dokumentu sprzedaży przez podatnika, który nie jest płatnikiem podatku VAT w stałych parametrach firmy w zakładce: Sprzedaż rachunki
 • dodano możliwość zdefiniowania informacji o podatniku i przyczynach zwolnienia z wystawiania dokumentu bez podatku VAT w rachunku sprzedaży w stałych parametrach firmy w zakładce: Sprzedaż rachunki
 • zaktualizowano bibliotekę obsługi bazy danych Jaybird do wersji 2.2.11
 • w oknie wyszukiwania wyciągu bankowego w ostatniej kolumnie pokazano wolne środki uwzględniające kwotę przyznanego limitu do konta, którą ustala się w oknie obsługi wyciągu wprowadzając wartość limitu w polu "Kwota limitu konta" w polu "Wolne środki" na bieżąco pokazywana jest wartość wolnych środków podczas wprowadzania kolejnych pozycji wyciągu
 • dodano wyświetlaną w dymku datę kursu waluty po najechaniu na pole tabeli kursu NBP lub opisu kursu waluty, jeżeli opis jest w formacie kursu NBP w dymku pojawi się data i dzień tygodnia kursu waluty
 • zmieniono protokół pobierania kursu waluty z serwera NBP ze zwykłego http na bezpieczny, szyfrowany https
 • zaktualizowano dane ostrzegające o braku aktualnej Javy jeżeli wersja będzie mniejsza niż 1.8.0_121, 1.7.0_121 ( Java 1.7 extended support )
 • zwiększono pole uwag załadunku i rozładunku zlecenia transportowego z 250 do 512 znaków
 • poprawiono rozliczenie zamkniętych miesięcy sprzedaży, dodano rozliczenie GBP oraz szczegółowe rozliczenie w pozostałych walutach

[!]

 • poprawiono obsługę rozwijanej listy podpowiedzi wyboru dokumentu do rozliczenia podczas rejestracji operacji bankowej, lista w tej chwili zamyka się po przejściu klawiszem TAB, oraz poprawnie umożliwia wybór pierwszej i ostatniej pozycji ( lista nie zamyka się na tych pozycjach w trakcie obsługi klawiszami góra / dół )
 • poprawki w zaokrągleniach wyników działań, których rezultatem są liczby ujemne ( np. ujemne różnice kursowe, faktury korekty, itp. )
 • w obsłudze towaru magazynowego ograniczona była długość nazwy towaru do 100 znaków przy zapisie w tabeli towarów, prawidłowa długość pola w tabeli to 250 znaków i tyle można teraz wprowadzać w nazwie towaru
 • usprawniono obsługę aktualizacji bibliotek systemowych programu ( pliki jar w folderze /lib w miejscu instalacji aplikacji )
 • poprawiono sprawdzanie dnia kursu przy wyborze daty z kalendarza, wcześniej nieprawidłowo sprawdzana była poprzednio wybrana data zamiast bieżącej wybranej bezpośrednio z kalendarza, data wpisana ręcznie była sprawdzana prawidłowo
 • poprawiono obsługę kursora oczekiwania ( tzw. klepsydra ) w obsłudze operacji bankowych

[*]

 • naprawiono błąd w fakturach korektach transportowych związany z brakiem możliwości wystawienia korekty ( SQL error code = -104 ) błąd związany był z brakiem testu znaku: ' ( pojedynczy cudzysłów ) w opisie usługi transportowej w fakturze korekcie, problem można pominąć zamieniając znak: ' na: " w opisie usługi transportowej w fakturze ( lub zmienić znak przed samym wystawieniem korekty )
 • naprawiono błędne przypisanie do pola uwagi o kierowcy jego imienia i nazwiska w module obsługi kierowców

Goście online

Odwiedza nas 9 gości.

Szukaj

Zakup licencji

Aktualne ceny AllSys https://sklep.winsoft.pl

Certyfikat SSL

Idź do portalu certyfikatu SSL...
AllSys, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting; modified by P.H.U Winsoft Krzysztof Kolasa