Aby wygodnie korzystać ze strony należy włączyć w przeglądarce obsługę JavaScript.
W przypadku korzystania np. z dodatku NoScript należy odblokować skrypty na stronie.
AllSys

Zastosowanie AllSys w sprzedaży

Funkcjonalność modułu SPRZEDAŻ:

  • wystawianie faktur, faktur korygujących do zleceń, sprzedaży usług i innych, także w walucie EUR, USD, GBP dla kontrahentów krajowych oraz UE po wartościach brutto lub netto,
  • wystawianie rachunków przez podatników nie będących podatnikami podatku VAT, także w walucie,
  • tworzenie zestawień sprzedaży oraz rejestru sprzedaży w walucie i przeliczonej pozycji z waluty na PLN w przypadku kontrahentów krajowych w których płatność ustalono w walucie,
  • masowe powielanie wybranych faktur na nowy okres rozliczeniowy,
  • w fakturach dostępne stawki VAT NP i Odw. ( odwrotne obciążenie PL ),
  • wystawianie faktur pro forma dla kontrahenta w UE i krajowego, z oddzielną numeracją, także w walutach, wystawienie faktury bezpośrednio z pro formy.

Moduł Sprzedaż służy do wystawiania faktur VAT i faktur VAT korekt z dodatkowej sprzedaży poza magazynem lub transportem. W przypadku wystawiania faktur w firmie świadczącej usługi ( transport i magazyn ma oddzielne fakturowanie ) można potraktować ten moduł jako główny moduł fakturujący. W module można wystawiać Faktury VAT w walucie płatności PLN oraz w EUR, USD, GBP dla kontrahenta z Polski. Faktury VAT korekty analogicznie jak w fakturach korektach transportowych uwzględniają wszystkie przypadki błędnych wartości od kursów walut po pozycje faktury VAT włączając. Faktury można wystawiać od wartości brutto lub netto.

sprzedaz06.png

Okno wyszukiwania faktur VAT sprzedaży pozostałej

sprzedaz11.png

Okno edycji faktury VAT

sprzedaz20.png

Okno wyboru / definicji dodatkowych rachunków bankowych ( przycisk na konto )

sprzedaz10.png

Okno edycji pozycji faktury VAT

sprzedaz16.png

Słownik usług / towarów do faktur pozostałych

sprzedaz08.png

Przykładowy wydruk faktury VAT pozostałej rozliczonej w PLN

sprzedaz13.png

Operacje na fakturach VAT korektach do faktury VAT ( okno wyszukiwania faktur )

sprzedaz15.png

Okno edycji faktury VAT korekty

sprzedaz12.png

Przykładowy wydruk faktury VAT korekty rozliczonej w PLN

W przypadku faktur VAT z walutą płatności EUR i USD, podczas wystawiania faktury kurs waluty pobierany jest z serwisu NBP ( jeżeli komputer jest podłączony do internetu ) z uwzględnieniem dnia poprzedniego ogłoszenia oraz dni wolnych i świąt, ułatwia to wystawianie faktur w walucie i eliminuje błędy w kursie waluty.

sprzedaz04.png

Okno edycji faktury VAT pozostałej rozliczane w USD/EUR z kontrahentem z Polski

sprzedaz01.png

Przykładowy wydruk faktury VAT rozliczonej w EUR

Numeracja faktur VAT jest indywidualna ( inna jest dla magazynu inna dla transportu i sprzedaży pozostałej ), można ją dowolnie dostosować w ustawieniach firmy. Nazwy usług można zgromadzić w słowniku usług / towarów niezależnym od magazynu ułatwia to i przyśpiesza wystawianie faktur. Moduł pozwala na powielanie faktur w przypadku kiedy usługi powtarzają się co pewien okres: wystarczy zaznaczyć fakturę ( lub faktury ) i podczas pytania czy wystawić nową fakturę czy powielić wybrane faktury, wybieramy powielenie, wpisujemy daty wystawienia i sprzedaży a program sam utworzy nowe faktury zachowując poprawną kolejną numerację. Wystarczy wtedy dokonać stosownych korekt pozycji ( o ile jest taka potrzeba ) i wydrukować faktury.

sprzedaz18.png

Możliwość powielenia całej faktury VAT podczas wystawiania nowego dokumentu

sprzedaz21.png

Możliwość powielenia wielu faktur VAT wybranych z listy podczas wystawiania nowego dokumentu

sprzedaz09.png

Okno wyboru urządzenia drukującego i pozostałych parametrów wydruku ( zapamiętywane są ostatnie ustawienia zalogowanego użytkownika )

Moduł powiązany jest z bazą kontrahentów oraz raportami sprzedaży i zestawień faktur. Baza kontrahentów umożliwia walidację NIP, Vies, GUS kontrahenta ( włącznie z określeniem urzędu skarbowego który wydał NIP ). Baza kontrahentów może być dowolnie konfigurowana, kontrahenci mogą być przypisani do jednej z trzech grup: towarów jako dostawcy i odbiorcy, usług transportowych jako dostawcy i odbiorcy oraz do pozostałych usług tak samo jako odbiorcy i dostawcy, ostatnią grupę stanowią firmy nieaktywne ( ustała współpraca, firma przestała prowadzić działalność, firma zmieniła nazwę, itp. ) Ułatwia to poruszanie się wśród kontrahentów we wszystkich modułach w przypadku kiedy firma zmieniła nazwę lub przestała być aktywna. Ustalany w module kontrahentów charakter kontrahenta ( osoba fizyczna nie prowadząca działalności oraz działalność gospodarcza ) oraz kraj pochodzenia ( UE, Polska, z poza UE ) ułatwiają automatyczną selekcję w trakcie wystawiania dokumentów i wyboru kontrahenta ( np. faktury transportowe i selekcja kontrahentów dla usług wykonywanych przez kontrahenta z UE ).

W raportach uwzględnione są faktury w walucie i automatycznie przeliczane a cały raport podsumowany jest w PLN, pozycje w walucie figurują w dwóch wierszach jeden w walucie drugi po przeliczeniu w PLN i ten jest uwzględniany w całym raporcie.